“คปภ.เพื่อชุมชน” ลงพื้นที่ตลิ่งชัน เร่งขับเคลื่อนพลังประชารัฐคุ้มครองผู้บริโภคถึงประตูบ้าน

0

คณะผู้บริหารคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ทีมงานรับเรื่องร้องเรียน ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย  กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย พร้อมภาคธุรกิจประกันภัย ขับเคลื่อนพลังประชารัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคถึงประตูบ้านด้วยการลงพื้นที่ชุมชนวัดจำปา อำเภอบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า การลงพ้ื้นที่เพื่อเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของผู้คนในชุมชน และรับฟังสภาพปัญหาด้านประกันภัย พร้อมให้ความรู้และข้อแนะนำเกี่ยวกับการประกันภัยและให้บริการด้านการประกันภัยในลักษณะ mobile unit โดยจะนำข้อมูลและสภาพปัญหาที่ได้รับนำไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประชาชนมากยิ่งขึ้น

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้มี ทวีศักดิ์ หว่างจันทร์ ประธานชุมชนวัดจำปา ได้พาเยี่ยมชมฐานความรู้ต่างๆ พร้อมเล่าถึงความเป็นมาและประเด็นปัญหาของชุมชนวัดจำปา หรือ “ชุมชนเกาะศาลเจ้า” ซึ่งเป็นชุมชนในเมืองหลวงที่ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติ วิถีชาวสวนเกษตรสวนผักริมคลอง สวนกล้วยไม้ บ้านเรือนและศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม และเป็นแหล่งเรียนรู้งานช่างที่เรียกว่า “กลุ่มช่างวัดจำปา” ซึ่งมีฝีมือขึ้นชื่อทั้งงานเขียน ปั้น งานแทงหยวกกล้วย บายศรี การทำน้ำอบน้ำปรุง และแป้งพวงที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ในโอกาสนี้ คนึงนิจ สุจิตจร ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ชนะพล มหาวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ร่วมเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ประกันภัยน่ารู้ สู่ชุมชน” โดยมี ชัยยุทธ มังศรี ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์  เป็นผู้ดำเนินรายงาน ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับประชาชนและสิทธิประโยชน์ด้านการประกันภัยอย่างครบวงจรอีกด้วย

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและประเด็นปัญหาด้านประกันภัยภายในชุมชนวัดจำปา  รวมถึงแนวทางที่ชุมชนแห่งนี้จะสามารถใช้ประโยชน์จากระบบประกันภัย เพื่อช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่ชุมชนวัดจำปาอาจจะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยน้ำท่วม อัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุทางน้ำ ฯลฯ โดยในการนี้สำนักงาน คปภ. ได้ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาด้านประกันภัยกับชาวชุมชนที่ประสบปัญหาด้านประกันภัย พร้อมกับได้รับทราบสภาพแวดล้อมในชุมชน ซึ่งจะนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยกลุ่มที่เหมาะสมกับชุมชนต่อไป

“โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ถือเป็นโครงการนำร่องในเชิงรุกที่จะขับเคลื่อนองค์กร คปภ. ไปสู่ประชาชนถึงประตูบ้าน และการลงพื้นที่เพื่อชุมชนนั้น มุ่งสร้างความตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญของการประกันภัยให้กับประชาชนสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัยให้กับตนเองและครอบครัวรวมทั้งมุ่งหวังให้ระบบประกันภัยเข้ามามีส่วนช่วยเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว อันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

Share.

mother-day-2563-smmagonline