TMB แต่งตั้ง ประภาศิริ โฆษิตธนากร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

0

smmagonline – ทีเอ็มบีแต่งตั้งนางประภาศิริ โฆษิตธนากร ซึ่งเป็นนักการเงินมืออาชีพให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561

ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวถึงการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินคนใหม่ของธนาคารว่า “ผมเชื่อมั่นว่า ด้วยความรู้และประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชี การเงิน ธุรกิจ กฎหมายภาษีและทรัพยากรบุคคลตลอด 30 ปีที่ผ่านมา  ประภาศิริ จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันให้การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของธนาคารบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และจะมีส่วนช่วยในการบริหารทรัพยากรและบุคลากรของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คุณประภาศิริจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายเพื่อให้ทีเอ็มบีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

ทำความรู้จักผู้บริหารคนใหม่

ประภาศิริ โฆษิตธนากร

ก่อนหน้าที่จะเข้ามาร่วมงานกับทีเอ็มบี ประภาศิริ โฆษิตธนากร  ดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วน (Partner) ของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและภาษีอากร ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จำกัด ในประเทศไทย (PwC) ตลอดระยะเวลา 20 ปีในฐานะผู้บริหาร PwC ประภาศิริ มีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดเก็บภาษีของธุรกิจสถาบันการเงินหลายโครงการ โดยหลายโครงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ

เช่น สมาคมธนาคารต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (The Asian Development Bank) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ swappayment, credit card, asset management company และ securitization เป็นต้น

รวมทั้งการเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทข้ามชาติในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ประภาศิริ ยังเป็นผู้บริหารธุรกิจด้านการให้คำปรึกษาด้านภาษีของชาวต่างชาติที่เข้ามาปฏิบัติงานในประเทศไทย, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา และเมียนมาร์ ความรับผิดชอบสุดท้าย คือ เป็นผู้บริหารธุรกิจการให้บริการด้านโครงสร้างการลงทุน การรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศ บริการ outsource ด้านการบัญชีการเงินและภาษีอากร เพื่อลูกค้าธุรกิจอีกด้วยนางประภาศิริรักที่จะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล เธอเป็น Human Capital Partner ของ PwC TAX มากว่า 15 ปี เธอยังเป็นผู้ที่รักการสอนและการฝึกอบรมทั้งในด้านsoft skills และ technical skills

ประภาศิริ ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด, กรรมการผู้จัดการบริษัทไอเอฟซีที แอดไวซอรี่ จำกัด, ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวาณิชธนกิจ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT), ผู้ช่วยผู้อำนวยการบรรษัทธนกิจบริษัท มอร์แกน เกรนเฟลล์ (ไทย) จำกัด, นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด,ผู้สอบบัญชีอาวุโส บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ส่วนในด้านการศึกษา ประภาศิริได้รับปริญญาตรีและโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมีคุณวุฒิผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Share.