จอยแอนด์คอยน์ จัดสัมมนาวิชาชีพ มุ่งยกมาตรฐานบุคลากรและวิชาชีพขายตรง

0

smmagonline-ปัญหาผู้บุคลากรขาดความน่าเชื่อถือ สินค้า และการดำเนินธุรกิจไม่ตรงตามคำโฆษณา และอีกสารพัดปัญหา เป็นปัญหาที่อยู่คู่กับธุรกิจขายตรงมายาวนาน ไม่ว่าผู้ประกอบการแต่ละรายจะพยายามช่วยกันกำจัดปัญหาเหล่านี้อย่างไรก็ยังไม่สามารถทำให้หมดไปจากวงจรธุรกิจขายตรงได้

ด้วยเหตุนี้ ดร.สมชาย หัชลีฬหา ประธาน บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (J&C) จึงเลือกที่จะเสริมความรู้เพื่อพัฒนาวิชาชีพชายตรงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้กับอุตสาหกรรมโดยตรง

เหมือนเช่นที่ในปีนี้ จอยแอนด์คอยน์ จัดสัมมนาวิชาชีพประจำปี ซึ่งได้รวมหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครับและเอกชนมาร่วมให้ความรู้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายอิสระ และตัวแทนขายตรง ซึ่งในอีกด้านหนึ่งยังจะช่วยลดผลกระทบด้านลบที่จะเกิดต่อความเสียหายของเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อม ๆ กัน

โดยงานนี้มีหน่วยงานเอกชนที่มาร่วมให้ความรู้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และสมาคมพัฒนาการขายตรงไทย ที่พร้อมใจกันมาร่วมบูรณาการจัดทำมาตรฐานอาชีพและพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง

“เราต้องการยกระดับผู้ประกอบการอาชีพขายตรงให้มีองค์ความรู้ จรรยาบรรณ และทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการประกอบอาชีพอย่างมีเสถียรภาพบนกรอบพื้นฐานการมีจรรยาบรรณ รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือและรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคต่อการแอบแฝงทางธุรกิจแชร์ลูกโซ่อันสร้างความเสียหายต่อธุรกิจ” ดร.สมชาย กล่าว

รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช

ขณะที่ รศ.ดร.เนตร์พัณณา ยาวิราช อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้จัดการโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง เปิดเผยว่า

“โครงการนี้จะเข้ามาแก้ปัญหา และกระตุ้นให้ผู้จำหน่ายอิสระ/ตัวแทนขายตรง สามารถยกระดับสมรรถนะในการทำงาน ผ่านบุคลากรที่มีความสามารถและมีความรู้ในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในวิชาชีพ เพราะธุรกิจขายตรงในปัจจุบันมีการประยุกต์นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบ E-Money ระบบ E-Payment ซึ่งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องตามให้ทัน”

การจัดทำมาตรฐานอาชีพครั้งนี้ นอกจากสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการขายตรงทุกสมาคม และผู้ประกอบอาชีพการขายตรงทุกระดับชั้น ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานอีกหลายหน่วยงาน อาทิ

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กรมอาชีวะศึกษา สมาคมการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย ฯลฯ

รศ.ดร.เนตร์พัณณา กล่าวเสริมว่า มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจขายตรงนี้ จะเสร็จสิ้นและพร้อมนำไปประกาศในพระราชกฤษฎีกาถือปฏิบัติได้ประมาณต้นปี 2562 ซึ่งการจัดทำจะต้องมีระบบตามหลักการสากลและวิธีการที่ถูกต้อง โดยมีการศึกษาแนวทางจากต่างประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นต้นแบบ แล้วนำมาปรับให้สอดคล้องกับประเทศไทย

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นสากลตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ และมีการประเมินสมรรถนะบุคคลที่เรียกว่า IEC/ISO 17024 หรือมาตรฐานสากลในการรับรองสมรรถนะบุคคล ตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ NQF
โดยขั้นตอนการจัดทำ ประกอบด้วย การประชุมระดมสมองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอาชีพธุรกิจขายตรง มีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจัดทำแผนผังแสดงหน้าที่งาน ได้แก่ บทบาทหลัก หน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะ หน่วยสมรรถนะย่อย เกณฑ์การปฏิบัติงาน หลักฐานความรู้ในการทำงาน ทักษะและความรู้ที่ต้องการ กฎระเบียบ ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขอบเขตการทำงาน ตลอดถึงคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขายตรง

เห็นการผลักดันจริงจังเช่นนี้ ต้องถือว่า มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก สาขาธุรกิจขายตรง คือ ก้าวที่สำคัญในการพลิกโฉมธุรกิจขายตรงไทยสู่ความเป็นมาตรฐาน อีกทั้งยังถือเป็นการวางรากฐานและพัฒนาธุรกิจขายตรงให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ติดตามข่าวธุรกิจการตลาด และกลยุทธ์การตลาด ได้ทางนิตยสารเอสเอ็ม (SM Magazine) และ www.smmagonline.com

Share.