ธนาคารเกียรตินาคิน รับรางวัล ‘บริษัทนำร่อง รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน’

0

smmagonline – ธนาคารเกียรตินาคิน รับรางวัล เกียรติคุณบริษัทนำร่อง โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561

รับรางวัล เกียรติคุณบริษัทนำร่องสร้างวินัยทางการเงิน

โดย ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล ประธานสายพัฒนาระบบงาน ช่องทางขายและผลิตภัณฑ์ และ เพ็ญรุ่ง สุวรรณกูฏ ประธานสายบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ซึ่งรับรางวัลจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจากม พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ประจำปี 2561 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงินระยะที่ 2

ทั้งนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน เป็น 1 ใน 18 องค์กรนำร่องและเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวที่ได้รับรางวัล ภายใต้ โครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในปี 2561 โดยภาคีร่วม 6 องค์กรหลักที่มีความสําคัญระดับประเทศ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย

และสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์สร้างวินัยการเงินให้เกิดขึ้นกับกลุ่มพนักงานบริษัทขององค์กรภาคีผู้บุกเบิก เพื่อนำไปสู่การขยายผลสร้างวินัยทางการเงินสู่สังคมในวงกว้าง

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ https://www.smmagonline.com

Share.