Digital Transformation: How to Success

0

smmagonline – Digital Transformation เป็นมากกว่าเพียงเทคโนโลยี แต่เข้ามามีส่วนในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ จากภายในองค์กรสู่ภายนอก ตั้งแต่ พนักงานภายในบริษัท สู่ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานอื่นๆ ใน ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ทำให้เกิดการทำงานรูปแบบใหม่ ทำงานได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วย ดิจิทัล ลดช่องว่างเสริมความรู้ความเข้าใจทั้งในและนอกองค์กร เพิ่มการมีส่วนร่วมนำข้อมูลมาประมวลผลวิเคราะห์แก้ไขปัญหาทางธุรกิจ กำจัดประเด็นปัญหาต่างๆ ภายในหน่วยงาน และลูกค้า

เราทราบกันดีว่า Digital Transformation ไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงด้านสารสนเทศ (CIO) และ ทีมที่ดูแลเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เป็นหน้าที่สำคัญของคนทั้งองค์กรเริ่มจากผู้บริหารสูงสุด (CEO) มาสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ดิจิทัล (Digital) เข้ามามีส่วนเปลี่ยนแปลงสำคัญของการดำรงชีวิต การทำงาน เริ่มจากยุคที่เริ่มมีการใช้งานอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เชื่อมโยงคนที่อยู่คนละซีกโลกด้วยดิจิทัล ตามมาด้วย ยุค Mobile Internet ที่ย่อโลกทั้งใบไว้ในมือของเรา ทำให้ Mobile-frst เป็นกลยุทธ์หลักขององค์กรทั่วไป ต่อมาเมื่อสรรพสิ่งต่างๆ เชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ต ด้วย Internet of Thing (IoT) จนปัจจุบัน ดิจิทัล ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่สำคัญ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artifcial Intelligence) และ บล็อกเชน (Blockchain) เข้ามาช่วยเสริม ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรเข้าสู่ยุค AI-frst ในยุคปัจจุบัน

ดิจิทัล (Digital) เป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ทำให้องค์กรหนึ่งๆ มีความสามารถในการดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดิจิทัล เข้ามาเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) เปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับ ช่วยสร้างนวัตกรรมบริการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และนำมาสู่การปรับเปลี่ยน โมเดลธุรกิจ (Business Model) ขององค์กรซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากว่า องค์กรของเราจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างได้ด้วย ดิจิทัล ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ดิจิทัล ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรด้วย บริการใหม่ช่องทางการตลาดใหม่ ลูกค้าใหม่ โมเดลการกำหนดราคารูปแบบใหม่ ต้นทุนราคาแบบใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มความสามารถในการนำสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์ ต้นทุนสินค้าในรูปแบบใหม่ เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ช่วยลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้กับองค์กร

บุคลากรภายในองค์กรมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต้องมีคนภายในองค์กรที่เข้าใจลูกค้า ถ้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ การมีพนักงานรุ่นใกล้เคียงกันก็เป็นสิ่งจำเป็น แต่ก็ควรไม่ละทิ้งคนรุ่นเก่าที่ร่วมก่อร่างสร้างบริษัทมาด้วยกัน เนื่องจากองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่ผ่านมามีส่วนสำคัญสำหรับการก้าวเดินต่อไปการปลูกฝัง วัฒนธรรมดิจิทัล (Digital Culture ที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

บริษัททั่วโลกต่างเน้นเรื่อง Digital Transformation หนึ่งประเด็นหลักคือเพื่อให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้าแต่จากการสำรวจของบริษัท Coachbase พบว่า 9 ใน 10 บริษัทไม่ประสบความสำเร็จจากความพยายามทำ Digital Transformation

หลุมพรางที่สำคัญคือการหลงลืมว่า Digital Transformation เปรียบเสมือนการเคลื่อนภูเขาน้ำแข็งซึ่งจะมีขนาดเล็กใหญ่ก็ขึ้นกับขนาดขององค์กรเรา คนทั่วไปมักจะเห็นเฉพาะส่วนที่อยู่เหนือน้ำ เช่นเดียวกับผู้บริหารที่อาจจะเน้นไปที่การติดตั้งระบบ เทคโนโลยีต่างๆ จนหลงลืมส่วนสำคัญอย่างเช่น วัฒนธรรมองค์กร ที่ควรปรับให้สนับสนุน Digital Transformation

บางองค์กรที่หลงเข้าใจไปเองว่า การมีเว็บไซต์รองรับทั้งจากพีซี และสมาร์ต ดีไวซ์ (Smart Device) การทำการตลาดออนไลน์อยู่แล้วหลงเข้าใจไปว่าองค์กรได้ทำ Digital Transformation แล้ว แต่สิ่งสำคัญคือการบูรณาการข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรที่มักอยู่กระจัดกระจาย ผนวกรวมนำมาวิเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้เชิงลึก สามารถปรับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategy) ขององค์กร นับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

เกี่ยวกับผู้เขียน: ดร.พีรเดช ณ น่าน

ดร.พีรเดช ณ น่าน : Digital Futurist & Columnist ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) อดีตเลขานุการคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ โทรคมนาคม วุฒิสภาฯ      มีประสบการณ์ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (ICT) มาอย่างยาวนาน สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์จาก
Keio University สถาบันการศึกษาระดับสูงที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยทุนรัฐบาล ญี่ปุ่น ปริญญาโทวิศวกรรมโทรคมนาคม AIT ปริญญาโท Executive MBA จาก Sasin ประกาศนียบัตรจาก Kellogg Business School, North Western University สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร Professional CFO จากตลาดหลักทรัพย์ และ
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
pheeradej@gmail.com

ติดตามข่าวธุรกิจการตลาด และกลยุทธ์การตลาด ได้ทางนิตยสารเอสเอ็ม (SM Magazine) และ www.smmagonline.com

Share.