DITP เสริมแกร่งผู้ประกอบการ จัด CLMVT EXP 2018 รับมือเศรษฐกิจยุคใหม่

0

smmagonline- กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กระทรวงพาณิชย์ จัด CLMVT Executive Program on New Economy 2018 รวบรวมผู้บริหารระดับแนวหน้าในกลุ่มธุรกิจขนาดและขนาดใหญ่จากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย เสริมสร้างองค์ความรู้ใหม่จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจาก Stanford University

CLMVT EXP 2018

สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เล่าว่า การจัดงานอบรมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี มีผู้ประกอบการจาก กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนามและไทย เข้าร่วมอบรมประมาณ 60 ราย ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ ในกลุ่มที่ที่แตกต่างกัน ทั้งโลจิสติกส์ ภาคผลิต ภาคบริการ เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านมาการอบรมในปีที่แล้ว ได้เข้ามาร่วมเป็นพี่เลี้ยงและแลกเปลี่ยนปัญ อุปสรรคต่างๆ ในการอบรมของปีนี้ด้วย

สกนธ์ วรัญญูวัฒนา

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดการอบรมที่มีความต่อเนื่องของการร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมของกลุ่ม CLMVT ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อไปส่งการส่งออกที่มีประสิทธิภาพจากภูมิภาคนี้ไปสู่ตลาดที่ใหญ่กว่าด้วยกัน เรามองว่า การทำตลาดส่งออกจะต้องเดินหน้าไปพร้อมๆ กันในกลุ่ม ไม่ใช่แค่ ไทย ไปเพียงประเทศเดียว เพราะแต่ละประเทศเพื่อนบ้านเรามีของดีที่ต่างกัน จึงต้องสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นในกลุ่มก่อน

จันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล่าว่า เรามีหน้าที่ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) ระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV ทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางการค้า และก้าวสู่โลกการค้ายุคใหม่ไปด้วยกัน

โดยการจัดอบรมครั้งนี้ได้เชิญผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนมาแลกเปลี่ยนทัศนะ ออกแบบกลยุทธ์ใหม่ๆ ร่วมกัน และเตรียมความพร้อมนักธุรกิจไทยเข้าสู่เวทีการค้าโลกด้วยการผนึกพลังระหว่างผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนในลักษณะเครือข่ายส่งเสริมซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ และเป็นองค์ความรู้ที่ถูกสอดแทรกในธุรกิจทุกแขนง เช่น Growth Hacking, Building an International Brand, Innovation Investment for Corporate และ Outward Mindsets เพื่อสร้างความร่วมมือ รวมถึงกิจกรรม pitching เป็นต้น

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลกจาก Stanford University จะเปิดมุมมองเศรษฐกิจยุคใหม่ รวมถึงประสบการณ์การทำงานจริงในการร่วมพัฒนาธุรกิจ Start Up ใน Silicon Valley รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขระดับนโยบายแต่ละประเทศ

เราจึงมั่นใจอย่างมากว่า ผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดในธุรกิจของตัวเอง ในขณะที่ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ นอกจากจะได้รับรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมให้ทันกับสถานการณ์โลกธุรกิจปัจจุบัน เวทีนี้ยังถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้รับทราบถึงความต้องการและปัญหาที่แท้จริงจากภาคเอกชนด้ว

พรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เสริมว่า โครงการนี้ได้รับการออกแบบเป็นหลักสูตร 4 วัน ภายใต้แนวคิด Creative CLMVT โดยจะใช้เวลา 3 วันครึ่ง ในการอบรมองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีและการตลาด

ส่วนอีกครึ่งวันเป็นภาคสนามศึกษาการบริหารธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคการค้าใหม่ที่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จึงเป็นหลักสูตรที่ ไม่ใช่จำกัดเฉพาะภายในห้องเรียน แต่มีภาคสนามที่สามารถเข้าร่วมชมองค์กรระดับแนวหน้าที่มีธรรมาภิบาลด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างมิตรภาพทางธุรกิจ และช่องทางการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นเฉพาะกลุ่ม เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการลงทุน ดังนั้น ผมจึงมั่นใจว่าผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ https://www.smmagonline.com

Share.