สสว. ชูแอพฯ SME CONNEXT ช่วยยกระดับ SME ไทยสู่ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เต็มรูปแบบ

0

smmagonline – สสว. เปิดตัวแอปพลิเคชั่นบนมือถือชื่อ SME CONNEXT หวังพลิกโฉมผู้ประกอบการไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยแนวคิด Born Digital  เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ด้วยการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ไทยให้เติบโตแข็งแกร่งรวมทั้งพัฒนาศักยภาพการแข่งขันสู่ระดับสากล

ซึ่ง สสว. ตั้งเป้าใช้แอปพลิเคชั่นเป็นช่องทางการสื่อสารข่าวสาร องค์ความรู้  ข้อมูลกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ และเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยทั่วประเทศกว่า 3 ล้านคน รวมทั้งผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต

ภาพรวม SME ไทย 

ทั้งนี้ สุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า  รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โดยยกระดับให้การส่งเสริม SME เป็นวาระแห่งชาติ จากผลสำรวจในปี 2560 พบข้อมูลที่น่าสนใจคือ

 • มีจำนวนผู้ประกอบการ SME ทั้งสิ้น 3,046,793  ราย มีอัตราการขยายตัว 1.3 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วน 99.8 % ของจำนวนวิสาหกิจทั้งประเทศ
 • วิสาหกิจขนาดเล็ก (SE) จำนวนทั้งสิ้น 3,028,495 ราย
 • วิสาหกิจขนาดกลางจำนวน 18,298 ราย

สอดคล้องกับตัวเลขการจ้างงานของ SME ในปี 2560 ที่มีจำนวนการจ้างงาน12,155,647 คน หรือคิดเป็นสัดส่วน 82.2 % ของการจ้างงานรวมทั้งประเทศ  สะท้อนได้ว่าธุรกิจ SME เป็นกลไกเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกวงจรธุรกิจ และเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย

ด้านอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ประกอบการ SME ในปี 2561 ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเข้ามาเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นเรื่อยๆ ประกอบการการเติบโตทางเทคโนโลยีที่ส่งให้การทำธุรกิจปัจจุบันง่ายขึ้น รวมไปถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ของภาครัฐและทุกมิติของสังคม นี้ในปี 2562 รัฐบาลจะเริ่มมุ่งเน้นธุรกิจขนาดเล็กๆ แบบรายย่อยหรือที่เรียกว่า Micro SME ยิ่งส่งผลให้ฐานผู้ประกอบการในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก

สุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล

เทคโนโลยี หัวใจของการพัฒนา SME ไทย 

“ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญมากกับโลกธุรกิจ  ทั้งด้านการลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ช่องทางการติดต่อซื้อ-ขาย ส่งผลให้การทำธุรกิจใหม่ๆ ง่ายขึ้นและเติบโตอย่างรวดเร็ว  สสว. เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ ขึ้นเพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME

ซึ่งแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT  ที่เปิดตัวในครั้งนี้  สสว. มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งรวบรวมทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ SME อย่างครบถ้วน จึงเป็นที่มาของสโลแกนว่า”SME CONNEXT…ครบ ในคลิกเดียว เพื่อ SME”  จะเป็นช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าว  องค์ความรู้  ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยอีกด้วย

พัฒนาผ่านแนวคิด Born Digital

นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SME ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและสามารถในแข่งขันกับต่างประเทศได้ท่ามกลางสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ด้วยแนวคิด Born Digital  โดยการใช้ดิจิทัลเข้ามาเป็นกลไกขับเคลื่อนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME  ทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่

 • กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ (Start up)
 • กลุ่มที่ศักยภาพในการเติบโต (Regular)
 • กลุ่มที่ความสามารถในการแข่งขัน (Strong)
 • กลุ่มผู้ประกอบการใหม่ในอนาคต

Born Digital ยังทำให้เกิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์กับสังคมได้ เพราะการส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ประกอบกับศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่สามารถนำมาต่อยอด และสร้างความโดดเด่นให้กับธุรกิจได้โดยเฉพาะผู้ประกอบการ Start up  ที่มีจุดแข็งด้านนี้

ดังนั้น Born Digital จึงอาจเป็นการหลอมรวมระหว่าง SME กับ Start up  เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญและใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ในอนาคต

SME CONNEXT จะช่วยธุกิจรายย่อยได้อย่างไร 

สำหรับแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT ประกอบด้วย 5 หมวด ดังนี้

1) ข่าวสาร ช่องทางการรับรู้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวต่างๆอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทั้งจาก สสว.และที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SME ทั้งไทยและต่างประเทศ

2) องค์ความรู้ ช่องทางเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นและสำคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจ 

3)  กิจกรรม  ช่องทางการรับรู้ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ อาทิ การออกบูธ กิจกรรมการอบรม และสัมมนาต่างๆของสสว. รวมทั้งพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

4) ธุรกิจ ช่องทางการส่งเสริมต่อยอดธุรกิจ  โดยผู้ประกอบการสามารถสร้างโปรไฟล์(Profile) ธุรกิจหรือบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เปรียบเสมือนเป็น directory  ของผู้ประกอบการ SME ที่สามารถเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่จำกัดเวลา

5) สิทธิประโยชน์ ช่องทางการรับสิทธิประโยชน์มากมายจากสสว.

ทั้งนี้ได้แยกประเภทสมาชิกออกแบ่งเป็น 4 ระดับแบ่งตามลำดับการกรอกข้อมูลของผู้สมัคร ได้แก่

 • Bronze Member สมาชิกที่กรอกข้อมูลในส่วนของ ชื่อ/นามสกุล และอีเมลล์
 • Silver Member สมาชิกกรอกข้อมูลพื้นฐานส่วนที่ 1 ตามแบบฟอร์มของสสว.
 • Gold Member สมาชิกที่กรอกข้อมูลครบตามแบบฟอร์มของสสว.
 • Platinum Member สมาชิกที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมตอบแบบสอบถาม

โดยสมาชิกตั้งแต่ระดับ Gold  ขึ้นไปสามารถกดเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ได้จากระบบฯ ซึ่งจะมีอีเมลล์ยืนยันกลับให้ทราบ  และในระยะต่อไปได้วางแผนใช้ QR Code สำหรับยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้จากที่หน้างาน

ส่วนเป้าหมายของการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น SME CONNEXT ในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการ สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับ SME CONNEXT เพราะสสว.มีข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มากมายที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ นอกจากนี้ SME CONNEXT ยังเป็นช่องทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญจากผู้ประกอบการทั่วประเทศเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนในการส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบตรงกับความต้องการมากขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

ติดตามข่าวธุรกิจการตลาด และกลยุทธ์การตลาด ได้ทางนิตยสารเอสเอ็ม (SM Magazine) และ www.smmagonline.com

Share.