6 เรื่องท้าทายของนายใหม่กรุงเทพประกันชีวิต

0

 smmagonline- กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) เปิดตัว ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ แม่ทัพใหม่ เผยทิศทางการขับเคลื่อนองค์กร รับแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันชีวิตด้วยแนวคิด “ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน กับกรุงเทพประกันชีวิต” พร้อมเปิดตัวบีแอลเอ FA3B และการลงทุนได้อย่างครอบคลุม ด้วยนวัตกรรมการวางแผนการเงิน 3B LINK รวมถึง 6 เรื่องท้าทายของธุรกิจประกันชีวิตยุค 4.0

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต(BLA) เปิดเผยว่า

ที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิตได้เติบโตมาอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ โดยในครึ่งปีแรกของปี 2561 กรุงเทพประกันชีวิตมีอัตราเติบโตของเบี้ยประกันรับใหม่ประมาณร้อยละ 8 จากการคาดการณ์ของสมาคมประกันชีวิตไทยที่ว่า ปีนี้เบี้ยประกันชีวิตรับรวมจะเติบโตที่ร้อยละ 4-6 ตามสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลาดประกันชีวิตในไทยที่ยังเติบโตได้อีกมาก ประกอบกับนโยบายภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล ที่นำเอาไอทีหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการต่าง ๆ รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ดังนั้นกรุงเทพประกันชีวิตจึงได้ต่อยอดแนวคิดการดำเนินงาน ขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นที่ 4 มุมมองหลัก

BE A LEADER ก้าวแรกที่จะนำพาให้องค์กรเดินหน้าสู่ความสำเร็จ คือการพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ มากยิ่งขึ้นมีความคล่องตัวและทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งนำนวัตกรรมมาช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัทฯ เพิ่งได้รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brand Value” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งเป็นการจัดอันดับองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงถึงศักยภาพ ความมั่นคงขององค์กรและความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อกรุงเทพประกันชีวิต อันเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่องค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืน

BE A PROFESSIONAL ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การจับมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการขายเพื่อให้มีประสิทธิผลมากขึ้น จะเป็นส่วนผลักดันให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงที่ผ่านมากรุงเทพประกันชีวิตมีการพัฒนาช่องทางการขายทั้งช่องทางธนาคาร ช่องทางออนไลน์ ช่องทางขายตรง โดยเฉพาะช่องทางตัวแทนที่บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องมือการขายต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการของตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษาการเงินร่วมกับพันธมิตรและมีขั้นตอนการอบรมอย่างเป็นระบบ โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนนักวางแผนการเงินที่ได้รับคุณวุฒิ CFP® และ AFPT™ มากกว่า 100 คน

วันนี้กรุงเทพประกันชีวิตได้เปิดตัวแคมเปญ บีแอลเอ FA3B อย่างเป็นทางการด้วยแนวคิด “จะยอมให้โชคชะตากำหนด หรือกำหนดชีวิตตัวเอง” ซึ่งการสื่อสารในแคมเปญนี้มีที่มาจากเรื่องจริงของลูกค้าผู้ที่ไม่เชื่อในโชคชะตา การจะทำตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการหรือการประสบความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อเริ่มวางแผนการเงิน ซึ่งการวางแผนการเงินที่ดีเกิดจากวินัย ดังนั้นที่ปรึกษาการเงินผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาการเงินบีแอลเอ FA 3B จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล ให้คำปรึกษาและช่วยวางแผนการเงินตามเป้าหมายให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ ร่วมผนึกกำลังกับ 3 พันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ กรุงเทพประกันชีวิต กรุงเทพประกันภัย และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ที่ปรึกษาการเงินให้มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ทันสถานการณ์ต่างๆ ของโลกที่เปลี่ยนไป รวมถึงพัฒนาเครื่องมือการขายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความแม่นยำในการวางแผนการเงินให้แก่ลูกค้า อาทิ แอปพลิเคชัน 3B LINKการวางแผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง

BE CUSTOMER CENTRICแนวคิดที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มลูกค้า คือการไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพประกันชีวิตให้ครอบคลุมทุกการวางแผนการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า กรุงเทพประกันชีวิตได้มีการปรับกลยุทธ์และแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการออกผลิตภัณฑ์เจาะกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น อาทิ “บีแอลเอ เพรสทีจไลฟ์”ซึ่งออกแบบสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการ ได้รับความคุ้มครองระดับสูงที่ครอบคลุมแผนด้านมรดก “ห่วงรัก สมาร์ท” สำหรับประชาชนทั่วไปที่เพิ่มความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ หรือแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับโรคร้ายแรง เช่น บีแอลเอ อุ่นใจ โรคร้าย และบีแอลเอ ซูเปอร์ แคร์ คุ้มครองกลุ่มโรคร้ายแรงอย่างครอบคลุม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

BE INNOVATIVE แนวคิดสุดท้าย ในยุคที่โลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น กรุงเทพประกันชีวิตได้พัฒนาแอปพลิเคชันหลากหลายเพื่อให้พนักงาน ตัวแทน และลูกค้าได้ใช้งานสะดวกสบายมากที่สุด กลุ่มแรกคือกลุ่มสมาร์ทแอปพลิเคชันและเครื่องมือออนไลน์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทั้งตัวแทนและลูกค้า เช่น BLA Smart Customer ที่ออกแบบเพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรม ต่างๆ เกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ตนเองถือครองอยู่ได้ง่ายๆ BLA Smart Fund แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนที่ลงทุนผ่านที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต สามารถติดตามดูข้อมูลกองทุนที่สนใจ จัดทำพอร์ตการลงทุนจำลอง และเข้าถึงข้อมูลพอร์ตจริงที่ซื้อกับกรุงเทพประกันชีวิตได้ง่ายกว่าเดิม หรือ BLASmart Agent และ BLA Smart FA ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การทำงานของตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิต เพิ่มเติมด้วย BLA Smart GOตัวล่าสุดที่ออกมาเพื่อรองรับการทำงานของฝ่ายขายได้วางแผนให้ลูกค้าอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

กรุงเทพประกันชีวิตยังได้ออกแอปพลิเคชันใหม่เพื่อให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของตัวเอง เช่นประวัติและสถานะการเคลม ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ และรับทราบกิจกรรมพิเศษประจำเดือนจากกรุงเทพประกันชีวิตได้ง่ายดายยิ่งขึ้นผ่านสมาร์ทโฟน กับแอปพลิเคชัน BLA Happy Life และเพิ่มช่องทางนไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ BangkokLife Assurance เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของกรุงเทพประกันชีวิต อัพเดทข่าวสาร รวมถึงสามารถสื่อสารกับผู้ใช้แต่ละคนได้แบบเฉพาะเจาะจงอีกด้วย ความพิเศษของไลน์ออฟฟิเชียลของกรุงเทพประกันชีวิตคือ การทำงานประสานกันระหว่างไลน์กับระบบบริการออนไลน์ต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างครบวงจรถือเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน

ทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารกรุงเทพประกันชีวิตในการพัฒนาการบริการ และพัฒนาองค์กรในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถ“ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ไปพร้อมกับการมอบชีวิตที่มีความสุขมากกว่าให้กับคนไทย

6 เรื่องท้าทายที่ส่งผลต่อกรุงเทพประกันชีวิต

ในการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งนี้ มล.จิรเศรษฐ เปิดเผยถึง 6 เรื่องท้าทายที่ส่งผลต่อกรุงเทพประกันชีวิต ดังนี้

 1. ผลกระทบจากช่องทางธนาคาร ซึ่งเคยมีธนาคารกรุงเทพเป็นพันธมิตรหลักทางธุรกิจ และเป็นช่องทางการขายหลัก แต่ปัจจุบันสาขาแสตนด์อะโลนของธนาคารกรุงเทพไปรับขายประกันให้แบรนด์อื่น เหลือเพียงสาขาในห้างบางส่วนที่ยังคงเป็นตัวแทนขายให้กับบริษัท ทำให้ช่องทางของบริษัทหายไปจำนวนมาก
 2.  ความกดดันจากข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น ความเปลี่ยนแปลงของอัตรามรณะ ซึ่งปัจจุบัน อายุเฉลี่ยของคนไทย ผู้ชายอยู่ที่  71 ปี ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 78 ปี ซึ่งปรับตัวค่าเฉลี่ยอายุยืนขึ้นกว่า 10 ปีที่แล้วซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 60 ปีกว่าเท่านั้น ส่งผลให้แบบประกันเพื่อการออมที่คนไทยให้ความสนใจน้อยจะมีบทบาทมากขึ้น
 3. อัตราดอกเบี้ยต่ำ โอกาสที่จะมีแบบประกันที่ให้ผลตอบแทนสูงเหมือนในอดีตเป็นไปได้ยาก ทำให้บริษัทประกันหันมาเน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลัก
 4. การแข่งขันที่สูงมากในกลุ่มธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งสำหรับตลาดไทยยังถือว่ามีโอกาสทางการตลาดสูงเพราะอัตราผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตไม่เกิน 40%ของประชากรทั้งประเทศ
 5. การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบดิจิทัลตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่จะทำให้เครดิตการ์ด และเงินสดค่อย ๆ หายไป ทำให้ประกันชีวิตต้องปรับตัวพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลมาใช้ในการตลาดมากขึ้น เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ฯลฯ
 6. การก้าวสู่ยุคสังคมสูงวัยของประเทศไทย ธุรกิจประกันชีวิตถือว่าเป็นธุรกิจที่มีบทบาทที่จะเข้าไปมีส่วนสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้บริโภค

ประวัติ ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์

 • ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • อายุ 62 ปี
 • มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และสะสมประสบการณ์ด้านการตลาด การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านการเงินจากบริษัทชั้นนำต่างๆมายาวนานกว่า 37 ปี
 • ปี 2561 เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ
 • ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Master of Business Administration มหาวิทยาลัยเซาท์อีสเทิร์นโอคลาโฮมาสเตท (Southeastern Oklahoma State University) สหรัฐอเมริกา
 • ก่อนจะได้ร่วมงานกับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เคยได้รับการแต่งตั้งจากการทำงานในสมาคมประกันชีวิตไทยมากมาย อาทิ กรรมการบริหารและอุปนายกฝ่ายการตลาด และกรรมการบริหารและอุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมประกันชีวิตไทย เป็นต้น

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.