KKP ตั้ง ‘ฟิลิป เชียง ชอง แทน’ เป็นเอ็มดี ธนาคารเกียรตินาคิน เสริมทัพ บุกตลาดกลุ่ม Retail Business

0

smmagonline – ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร-KKP’ เดินหน้าเสริมทัพทีมผู้บริหารประกาศแต่งตั้ง ฟิลิป เชียง ชอง แทน เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ดูแลในส่วนธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล (Retail Businessมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ที่เดิมเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ซึ่งประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนภัทร จำกัดเพื่อทำหน้าที่ดูแลยุทธศาสตร์ในภาพรวมและเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรให้มีบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในวันที่ 27 กันยายน 2561 คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ฟิลิป เชียง ชอง แทน เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปโดย อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเปิดเผยว่า

“ฟิลิป เชียง ชอง แทน มีความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อยอีกทั้งมีประสบการณ์ทำงานบริหารในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการเงินการธนาคาร โทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น การแต่งตั้งนายฟิลิป จึงเป็นทั้งการเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคล (Retail Business) ของธนาคารและเอื้อต่อการเดินหน้าต่อเนื่องในด้านนวัตกรรมทางการเงินหรือดิจิตัลแบงกิ้งที่เป็นทิศทางของกลุ่มธุรกิจฯ”

ในการนี้ ฟิลิป จะรับผิดชอบธุรกิจในส่วนของลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดำเนินงานร่วมกับคณะผู้บริหารท่านอื่นๆของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรอย่างใกล้ชิด

ในขณะที่ อภินันท์ ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ที่ประกอบด้วยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด จะรับผิดชอบการดูแลยุทธศาสตร์ในภาพรวมและสร้างบูรณาการระหว่างธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุนของกลุ่มธุรกิจฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับ ฟิลิป เชียง ชอง แทน ปัจจุบันอายุ 53 ปี เคยดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารองค์กรชั้นนำหลายแห่งอาทิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีอี มันนี่ (ประเทศไทย) จำกัดและกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ดังนั้น การแต่งตั้งนายฟิลิปจึงเป็นการเสริมทัพทีมบริหารตามนโยบายของกลุ่มธุรกิจฯ ที่มุ่งผสานความชำนาญเฉพาะ (Specialization) ของบุคลากรเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสูงสุด

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.