NIA จัด เทศกาลนวัตกรรม INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ครั้งแรกในไทย

0

smmagonline-สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ NIA จัดงาน “INNOVATION THAILAND EXPO 2018” เทศกาลนวัตกรรขับเคลื่อนประเทศไทย พร้อมเปิดเวทีประกาศผลรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2561 ระหว่าง 4-7 ตุลาคม 2561 ที่ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา

เทศกาลนวัตกรรม ครั้งแรกในไทย

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ปรับตัวเข้ากับการดิสรัปชั่นของเทคโนโลยีในปัจจุบันคือ การพัฒนานวัตกรรมที่สอดรับ ซึ่งนวัตกรรมาจากการวิจัยและพัฒนาขององค์ความรู้ แต่ด้วยไทยยังติดกับดักในการผลิตสินค้าให้เป็นพียงอุปโภคบริโภค แต่ยังไม่ได้เพิ่มองค์ความรู้เข้าไปให้เกิดสินค้านวัตกรรม

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

การก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงได้ โดยต้องเริ่มจากการสร้างความเข้มแข็งจากพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานที่นำไปสู่โอกาสการพัฒนานวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเครื่องมือและกลไกสนับสนุน รวมถึงพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของนวัตกรรม ดังนั้นต้องเริ่มที่การพัฒนาคนในอุตสาหกรรมก่อน เช่น เริ่มตั้งแต่เกษตรกร ทำอย่างไรให้เกิดสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการพัฒนาคนให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่าได้แล้ว อีกด้านที่สำคัญในการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 คือ การสร้างความมั่งคั่งให้กระจายตัวด้วยเพื่อหลุดออกสังคมเหลื่อมล้ำ ด้วยการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์คนทั้งสังคม ดังนั้น Caring and sharing society จึงเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น เพราะเราเชื่อในสังคมปกติสุขที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนและมั่งคั่ง

เมื่อมีการหยิบยื่นองค์ความรู้ให้แล้ว โดยคนไทยก็ต้องยืนอยู่บนขาของตนเองให้ได้เช่นกัน ต้องปรับตัวและเรียนรู้ ผนึกกำลังกันเพื่อช่วยกันสร้างสังคมปกติสุขให้เกิดขึ้น

INNOVATION THAILAND EXPO 2018

ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า “งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 มาในรูปแบบใหม่ที่เรียก เทศกาลนวัตกรรม มีกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัล ตลอดการเข้าชมงาน เริ่มจาก FAIR : งานแสดงนวัตกรรม…ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี FIN : เปิดธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ…โอกาสใหม่ในอนาคต

และ FUN : สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายนวัตกรรม…ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา ตั้งแต่การให้ทุนวิจัย การพัฒนาทุนมนุษย์และงานวิจัย การใช้ประโยชน์งานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกันผนึกกำลังนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับประเทศ เพื่อสร้างความชัดเจนของประเทศไทยที่มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างรวดเร็ว

ภายในงานประกอบด้วย โซนนิทรรศการ 7 โซน – การเทิดพระเกียรติ โซน “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ที่นำเสนอโครงการแกล้งดิน และศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน โซน “นวัตกรรมประเทศไทย” จะมาพร้อมกับ 80 ผลงานนวัตกรรมจาก 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น (1. อุตสาหกรรม 2. สุขภาพ 3. ท่องเที่ยว 4. ไมซ์ 5. อาหาร 6. เกษตร 7. การศึกษา 8. การเงิน 9. บิสิเนสโซลูชั่น และ10. ไลฟ์สไตล์) และ 8 โครงการเด่น (1. ย่านนวัตกรรม 2. การย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี 3. ย่านนวัตกรรมปุณวิถี 4. เชิงพื้นที่ 5. ย่านสร้างสรรค์ 6. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 7. อินโนฮับ 8. สตาร์ทอัพ)

และ 15 หน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ และสตาร์ทอัพภายใต้ โซน “รางวัลนวัตกรรม (Innovation Award)” กับ 126 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม โซน “อาชีพในศตวรรษที่ 21” เสนอทิศทางของอาชีพในอนาคต พร้อมฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ โซน “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise)” โดย 20 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่นำนวัตกรรมไปพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร

โซน “International Innovation” โชว์ผลงานนวัตกรรมระดับประเทศจาก 6 ประเทศ 21 องค์กร เช่น เกาหลีใต้ โปแลนด์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น อิสลาเอล มาเลเซีย และโซนผู้สนับสนุน และเพื่อตอกย้ำความเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในงานยังมีการจัดสัมมนาระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมจาก 50 วิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ใน 3 ธีมหลัก ได้แก่ ASIAN Innovation Leadership Forum มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้บริหารระดับสูง

Government Transformation Forum มีกลุ่มเป้าหมายเป็น หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ Future Business Forum มีกลุ่มเป้าหมายเป็น ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรขนาดใหญ่ และนักวิชาการในสถาบันการศึกษา รวมไปถึงเวทีไลฟ์สดของรายการ Shark Tank Thailand ซึ่งจะมาเปิดให้ชมบรรยากาศการถ่ายทำรายการจริงครั้งแรกของโลก”

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศนวัตกรรม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม ,บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานการทูตนวัตกรรม และการส่งเสริมผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลก เป็นต้น

วันนวัตกรรมแห่งชาติ

วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปีเป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” จึงมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพอดุลยเดช “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” โดยในปีนี้มีรางวัลนวัตกรรม จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย รางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรม รางวัล Startup of the year รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม รางวัล UAV startup รางวัลแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม และรางวัลนวัตกรรมสื่อ รวม 126 ผลงาน

งานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของประเทศเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม ตั้งแต่กลุ่มเยาวชน สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ผู้บริหาร และประชาชนทั่วไป จากการเข้ามารับบริการต่างๆ จากหน่วยงานรัฐ ศึกษาแนวทางการสร้างธุรกิจนวัตกรรม ศึกษาแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ไม่ควรพลาดกับเทศกาลนวัตกรรม งาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ตุลาคม นี้ ที่ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ https://www.smmagonline.com

Share.