สำนักงานสถิติ เผยคนไทยกว่า 61 ล้านราย รักษาในรพ.เอกชน

0

smmagonline– คนไทยเข้ารับการรักษากับเอกชนตลอด 5 ปีที่ผ่านมา กว่า 61 ล้านราย ในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศทั้งสิ้น 347 แห่ง 

คนไทยกว่า 61 ล้านราย รักษาในรพ.เอกชน

ภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เล่าว่า ผลการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) พบว่า โรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศทั้งสิ้น 347 แห่ง เป็นโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนที่มีขนาดน้อยกว่า 31 เตียง มีจำนวน 83 แห่ง หรือ 23.9% ขนาด 31-50 เตียง มีจำนวน 46 แห่ง หรือ 13.3% ขนาด 51 -100 เตียง มีจำนวน 100 แห่ง หรือ 28.8% และที่มีขนาดมากกว่า 100 เตียง มีจำนวน 118 แห่ง หรือ 34%

ภุชพงค์ โนดไธสง

ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศทั้งสิ้นมีจำนวน 61.64 ล้านราย เป็นผู้รับบริการผู้ป่วยนอก 58.84 ล้านราย หรือ 95.5% และเป็นผู้รับบริการผู้ป่วยใน 2.80 ล้านราย หรือ 4.5% สำหรับจำนวนผู้ป่วยโดยเฉลี่ยต่อกิจการ มีประมาณ 177,642 รายต่อกิจการ

ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยนอก 169,562 รายต่อกิจการและผู้ป่วยใน 8,080 รายต่อกิจการ ผู้ป่วยชาวต่างประเทศที่เข้ามารับบริการ มีจำนวนทั้งสิ้น 4.23 ล้านราย ในจำนวนนี้เป็นผู้มารับบริการที่เป็นผู้ป่วยนอกชาวต่างประเทศ 95.6% และผู้มารับบริการเป็นผู้ป่วยในชาวต่างประเทศ 4.4%

สำหรับจำนวนบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนรวมทั้งสิ้น 179,966 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล คือ 109,920 คน หรือ 61.1% เป็นเจ้าหน้าที่บริการโรงพยาบาล 41,033 คน หรือ 22.8% เป็นเจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ 18,450 คน หรือ 10.2% และเป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร 10,563 คน หรือ 5.7%

ในด้านผลการดำเนินกิจการในปี 2559 พบว่า การดำเนินกิจการในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในระบบเศรษฐกิจของประเทศถึง 99,427.0 ล้านบาท ซึ่งมาจากมูลค่ารายรับจากการดำเนินกิจการ 234,327.2 ล้านบาท หักด้วยค่าใช้จ่ายขั้นกลางในการดำเนินการ 134,900.2 ล้านบาท

ติดตามอ่านข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ https://www.smmagonline.com

Share.