อ.ส.ค. จับมือ นิด้า มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล

0

smmagonline – องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ร่วมมือกับ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมลงนาม MOU พัฒนางาน 3 งานหลัก ด้านวิชาการ บุคลากร และกิจกรรมเชิงวิชาการศักยภาพ ตามแผนพัฒนาวิสาหกิจปี 2560-2564 

MOU พัฒนาวิสาหกิจ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ มุ่งเน้นยกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของ อ.ส.ค. ให้มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมให้มั่นคงและยั่งยืน ตลอดรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นมที่มีคุณภาพดีส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคคนไทยทั่วประเทศ

ดร. ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. กล่าวว่า สำหรับงานวิชาการสำคัญจะเริ่มดำเนินการร่วมกันในปี 2562 ได้แก่ การวางแผนงานระยะสั้น และ ระยะยาวในการจัดตั้ง Dairy Academy เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโคนม โดยมีกิจกรรมวิชาการสำคัญ ได้แก่ งานวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมโคนม งานฝึกอบรมเกษตรกรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโคนม และงานเผยแพร่วิชาการ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ที่สนใจ

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.