กสิกรไทย แต่งตั้ง 2 รองกจ.อาวุโส และ 2 รองกจ.ใหม่

0

smmagonline – คณะกรรมการธนาคารกสิกรไทย มีมติแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้แก่ ศีลวัต สันติวิสัฎฐ์  เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และ จงรัก รัตนเพียร เป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ดูแลสายงานการเงินและควบคุม และแต่งตั้ง 2 รองกรรมการผู้จัดการ ได้แก่ ดิถีชัย ลิมโปดม และ ทิพากร สายพัฒนา ดูแลสายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท

ศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ ปัจจุบันอายุ 55 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ในสาขาเดียวกันจาก The University of Texas at Austin ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโท ด้านการบริหารจัดการ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด   เคยทำงานด้านธุรกิจการเงิน กับธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารเอบีเอ็นแอมโร ธนาคารเอเชีย ธนาคารทีเอ็มบี และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสารสนเทศและปฏิบัติการ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย ดูแลสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ และล่าสุดเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ

จงรัก รัตนเพียร ปัจจุบันอายุ 50 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาเศรษฐมิติ การเงิน และการค้าระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านการเงินจาก William Paterson University of New Jersey และหลักสูตร Chartered Financial Analyst, CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2545 ที่ฝ่ายบริหารเงิน เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายบริหารเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและควบคุม และล่าสุดเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและควบคุม

ดิถีชัย ลิมโปดม ปัจจุบันอายุ 42 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย

เมื่อปี 2544 ที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท

ทิพากร สายพัฒนา ปัจจุบันอายุ 40 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana Champaign สหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์การทำงาน บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บมจ.หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา  บมจ.หลักทรัพย์กสิกรไทย เริ่มเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อปี 2552 ที่ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจลูกค้าบรรษัท

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.

mother-day-2563-smmagonline