ธนาคารกสิกรไทย ปรับโครงสร้างใหม่สายงานด้านธุรกิจ มีตั้งแต่ 1 ก.พ.2562

0

smmagonline-โครงสร้างใหม่สายงานด้านธุรกิจของ ธนาคารกสิกรไทย (มีผล 1 ก.พ.62) ตามที่ ธนาคารมียุทธศาสตร์ในการมุ่งสู่ “Customer’s Life Platform of Choice” โดยให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าทั้งด้านการบริการและการขายครอบคลุมความต้องการส่วนบุคคลและการทำธุรกิจของลูกค้าได้แบบไร้รอยต่อรวมทั้งการเป็น Data Driven Bank เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหม่ๆ

ธนาคารจึงได้ปรับโครงสร้างสายงาน จากสายงานบริหารยุทธศาสตร์องค์การ(CSM) สายงานธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ (SME) สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ (RBS) และสายงานผลิตภัณฑ์บรรษัทและผู้ประกอบการ (CSP) เป็น 4 สายงานใหม่ ดังนี้

รายละเอียดสายงาน ผู้บริหารสายงาน  4  สายงานหลัก

พัชร สมะลาภา
กรรมการผู้จัดการ(ดูแลตรง)

สายงานเครือข่ายช่องทางธุรกิจ – Distribution Network Division (DNW) รับผิดชอบดูแลงานการให้บริการและการขายแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาและลูกค้าผู้ประกอบการ ตลอดจนรับผิดชอบงานสนับสนุนการบริการและการขาย ได้แก่ งานบริหารการขาย งานจัดการทรัพยากรเครือข่ายฯ และงบประมาณ งานบริหารการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายฯ และงานสื่อสารการตลาด  

วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายงานบริหารกลยุทธ์และวิเคราะห์ข้อมูล – Strategy and Analytics Division (STA) รับผิดชอบการวางแผนยุทธศาสตร์ธนาคารและยุทธศาสตร์รายกลุ่มลูกค้า (Segment) การบริหารจัดการข้อมูลทั้งภายในและภายนอกธนาคาร เพื่อให้เกิดการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจในอนาคต การพัฒนาความสัมพันธ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ กับพันธมิตรธุรกิจ และการบริหารช่องทางการให้บริการและการขาย ทั้งส่วนที่เป็นช่องทางสาขาและช่องทางดิจิทัล

ศีลวัต สันติวิสัฏฐ์
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

สายงานผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงิน – Transaction Banking Division (TBG) รับผิดชอบการบริหารผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์ธุรกิจต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลและรักษาหลักทรัพย์ เป็นต้น ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคลลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าบรรษัท รวมถึงรับผิดชอบการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ตามยุทธศาสตร์ของธนาคารและยุทธศาสตร์ รายกลุ่ม (Segment)  


สุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ

สายงานผลิตภัณฑ์เครดิต – Credit Products Division (CPD) รับผิดชอบการบริหารผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล ลูกค้าผู้ประกอบการและลูกค้าบรรษัท โดยครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารเป็นผู้นำเสนอเองโดยตรง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทของธนาคารที่เสนอให้แก่ลูกค้าของธนาคาร

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.

mother-day-2563-smmagonline