มธ. Feat. Skillane ทรานสฟอร์มหลักสูตร ป.โท สู่แพลตฟร์มดิจิทัล

0

smmagonline-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.ป จับมือกับ SkillLane นำร่องหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์เริ่มสิงหาคมนี้ ทั้งหลักสูตรเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เลือกเรียนได้เป็นรายวิชา เปิดโอกาสตั้งแต่เรียนเพื่อรู้ไปจนถึงเพื่อมุ่งหวังใบปริญญา

ที่มาของโลโก้ TUXSA (ทักษะ)

คือ TU มาจาก Thammasat University X คือการคูณหรือการรวมพลังกับ SA คือ Skillane Academy   แต่เมื่ออ่านรวมกันแล้วจะได้เป็นคำว่าทักษะ ซึ่งต้องการจะสื่อความหมายว่าทักษาแห่งอนาคต กล่าวคือทักษาในการเรียนรู้ ปรับตัว บริหาร และสร้างนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิตอล

โดยสกิลเลน บริษัท Online Learning  Platform และ Digital Training Platform) ประกาศเปิดตัว TUXSA (ทักษะ) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ในงาน Thailand HR Tech Conference & Exposition 2019 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน นำโดยผู้มาร่วมให้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ ได้แก่ 

 1. รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 4. ดร. ศราวุธ แรมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายแผนวิจัยและการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด

โดยหลักสูตรมีรายละเอียดสรุป ดังนี้

รศ. เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า

“มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับ SkillLane ในการทำหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์เพราะต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเวลาและสถานที่ และไม่จำกัดไว้แค่นักศึกษาธรรมศาสตร์ ประกอบกับช่องทางการเรียนออนไลน์กำลังได้รับความนิยมในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก และเป็นช่องทางที่สะดวกต่อการเรียนและมีต้นทุนที่ต่ำกว่าสำหรับผู้เรียน”

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า

“ในการทำหลักสูตร เราใช้หลักการ Learner First โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจว่ากลุ่มผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้อะไรในการทำงานในยุคปัจจุบัน แล้วจึงออกแบบเนื้อหา และสรรหาอาจารย์ที่เหมาะสมมาร่วมสร้างหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ผู้เรียน เรามีการผสมผสานคณะผู้สอนซึ่งเป็นทั้งอาจารย์จากธรรมศาสตร์ นักธุรกิจและผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง พื่อให้ทั้งหลักสูตร TUXSA สามารถตอบโจทย์คนทำงานและองค์กรแห่งอนาคตได้อย่างทันยุค และมีประสิทธิภาพ”

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า

“เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์จะทำให้คนไทยอีกจำนวนมากสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกระดับเพราะก่อนหน้านี้คนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้ แต่ไม่สามารถลาออกจากงานเพื่อไปเรียนต่อได้ ทำให้เสียโอกาสในการเรียนรู้ หลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ TUXSA จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ เพราะเขาเหล่านั้นจะสามารถเรียนทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิตอลได้ตามเวลาที่เขาสะดวก โดยที่สามารถทำงานควบคู่ไปได้”

หลักสูตรที่สามารถเลือกผลสำเร็จได้

การศึกษาในหลักสูตรออนไลน์ของ TUXSA ไม่ว่าผู้เรียนจะลงวิชาเรียนเพื่อเอาความรู้ เอาประกาศนียบัตร และขั้นสูงสุดอย่างการรับปริญญาโท ทางหลักสูตรนี้ก็มีให้เลือถึง 4 รูปแบบ

 1. เรียนเพื่อรู้ สามารถลงทะเบียนเรียนได้แต่วิชาที่ลงจะไม่ถูกนำมาคิดเป็นหน่วยกิต
 2. เรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรรายวิชา คือเรียนและสอบออนไลน์ในแต่ละรายวิชา สามารถเก็บเป็นหน่วยกิตได้
 3. เรียนเพื่อรับประกาศนียบัตรชุดวิชา คือเรียนและสอบออนไลน์วิชาที่กำหนดครบตามหลักสูตร
 4. เรียนเพื่อรับปริญญาโท จะแยกย่อยออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ เรียนออนไลน์ครบ 30 หน่วยกิต (20 คอร์ส), ผ่านการสอบวัดความรู้ (MQE), ผ่านการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS), ผ่านการสอบวัดระดับภาษษอังกฤษ, มีวุฒิปริญญาตรี และผ่านเกณฑ์การรับนักศึกษามธ. และคณะเจ้าของหลักสูตร แตกต่างกันตรงหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation (M.B.A. Business Innovation) ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี และหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) ต้องรักษาเกรดขณะเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

ทำไม มธ. ต้องเปิดหลักสูตรออนไลน์

ยุคที่การเรียนการสอนมีอยู่ทุกรูปแบบ มธ. จึงเปิดตัวมาเพื่อรองรับความต้องการเรียนและสอนที่หลากหลายมากขึ้นโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ เมื่อTUXSA เปิดโอกาสอำนวยความสะดวกให้แล้วก็หวังว่าผู้เรียนทุกคนจะสามารถพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองได้โดยไม่มีข้อจำกัดเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีฟังก์ชั่นเสริมที่แตกต่างจากคอร์สเรียนออนไลน์ทั่วไป นั่นก็คือปริญญาโทนั่นเอง

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตออนไลน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสกิลเลน นำร่องด้วยหลักสูตร “บริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation” (M.B.A. Business Innovation) และ “Data Science for Digital Business Transformation” (M.S. Digital Business Transformation) เริ่มเรียนเดือนสิงหาคม 2562 พร้อมเตรียมเปิดหลักสูตรปริญญาโท “Applied AI” ในปี 2563 โดยมีรายละเอียดแต่ละหลักสูตรดังนี้

 1. หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation (M.B.A. Business Innovation) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างผู้บริหารในยุคดิจิตอล เนื้อหามีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่บนแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจเชิงนวัตกรรม โดยครอบคลุมทั้งการวางกลยุทธ์, การบริหารจัดการ, ทักษะเฉพาะทางในการดำเนินการทางธุรกิจและการสร้างภาวะผู้นำผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ในการเป็นผู้นำทีมที่จะพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจให้ทัดเทียมกับระดับภูมิภาค ตลอดจนระดับนานาชาติได้
 2. หลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation (M.S. Digital Business Transformation) ออกแบบและพัฒนาตามความต้องการของงานในยุคปัจจุบันที่ปริมาณข้อมูลมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เรียนสามารถนำข้อมูลมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่ทรงพลัง และเข้าใจถึงวิธีการในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และคาดการณ์ความเป็นไปได้เพื่อสร้างแต้มต่อและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน นอกจากความรู้และกรณีศึกษาเกี่ยวกับ Data Science หลักสูตรนี้ยังมีองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างความเชี่ยวชาญในด้านการวางนโยบายและการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นผู้บริหารขององค์กรที่สามารถนำและปรับองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้
 3. หลักสูตรปริญญาโท Applied AI มุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีและการพัฒนาอัลกอริทึมในด้านปัญญาประดิษฐ์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้างและการประยุกต์ใช้งานปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเมื่อความร่วมมือระหว่างมนุษย์และ AI เป็นเรื่องที่ไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไป การเรียนรู้ถึงการบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนรูปแบบองค์กรเพื่อใช้ AI ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงเป็นเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่ผู้เรียนจะได้รับในหลักสูตรนี้ซึ่งจะเปิดให้เรียนในปี 2563

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.