เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ปฐมนิเทศและแถลงข่าวผู้ได้รับรางวัล ผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (AWEN) ประจำปี 2562

0

smmagonline – เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) จัดปฐมนิเทศ และแถลงข่าวผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (AWEN) ประจำปี 2562 ณ เอส แอนด์ พี ฮอลล์ สุขุมวิท 26

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน  อังอุบลกุล  ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) และประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) กล่าวว่า

ตามที่สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เป็นแกนประสานงานหลักของเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN)  ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ก็ได้มีการดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ประเทศไทย (AWEN Thailand) ขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการสตรีเข้าร่วมประชุม (AWEF) และรับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (AWEN) ในแต่ละปี และเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) ให้ต่อเนื่อง ซึ่งในวาระปี 2561-2563  ประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน สากล (AWEN) ซึ่งประกอบกับ ประเทศไทย โดย ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานอาเซียน จึงได้จัดกิจกรรมสำคัญ 2 รายการ ดังต่อไปนี้

 1. การสัมมนาประจำปี 2562 เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน “โอกาสผู้ประกอบการสตรีไทย…สู่ผู้นำสตรี อาเซียน 4.0 ” (AWEN Thailand Annual Business Conference 2019  “ASEAN  Women’s  Leadership 4.0 : The New Chapter”) ในวันที่  19  มิถุนายน  2562  ณ โรงแรมเอเชีย  เขตราชเทวี และการประชุมผู้ประกอบการสตรีอาเซียนและพิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน   หัวข้อ “พลังสตรีเปลี่ยนโลกเศรษฐกิจ มุ่งขับเคลื่อนก้าวล้ำ…สหัสวรรษ 4.0”  ( ASEAN Women’s Business Conference and Award Ceremony หัวข้อ “Globalization 4.0 and Beyond : Advancing Women Economic Empowerment Through Action and Impact” ) ในวันที่ 20-21 มิถุนายน  2562  ณ โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท  สุขุมวิท ซอย 2
 2. การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีนักบริหาร หัวข้อ “กำหนดทิศทาง ธุรกิจสตรี ก้าวล้ำ…สหัสวรรษ 0” (Women CEOs Summit หัวข้อ “Globalization 4.0 and Beyond: Shaping the Future of Women Enterprises” ) ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562  ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  กรุงเทพ ถนนราชดำริ กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมสำคัญที่เครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน (AWEN) มีกำหนดจัดขึ้นในปี 2562 ซึ่งขอเชิญผู้ประกอบการสตรีและนักธุรกิจสตรีไทย ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา ดังกล่าว”

เกษสุดา ไรวา  ประธานคัดเลือกผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน ประจำปี 2562 กล่าวว่า

การคัดเลือกผู้ประกอบการสตรีในปีนี้  ได้มีการปรับกฎเกณฑ์บางประการให้มีความชัดเจนและมีการคัดเลือกที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น อาทิ  ผู้ได้รับรางวัล AWEN ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี ผู้รับรางวัลต้องมีความยินดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายฯ ในปี 2562   มีการกำหนดขอบเขตของประเภทธุรกิจให้ครอบคลุมทุกสาขายิ่งขึ้น  และในส่วนของการตัดสิน ก็มีผู้แทนของผู้ที่เคยได้รับรางวัล AWEN ในปีก่อนๆ เข้าร่วมพิจารณาและตัดสินด้วย

สำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผู้ประกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่นแห่งอาเซียน (AWEN) ประจำปี 2019 มีดังนี้

 1. ชาตยา สุพรรณพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด  (ผู้แทนจากภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม)
 2. สุนี เสรีภาณุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  (ผู้แทนจากภาคธุรกิจด้านแฟชั่น)
 3. วรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  (ผู้แทนจากภาคธุรกิจประกันภัย)
 4. ภัทรา สหวัฒน์  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วนชัย จำกัด (มหาชน)  (ผู้แทนจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการ)
 5. ณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมบัติเลิศ จำกัด (ผู้แทนจากภาคธุรกิจการบริการ)
 6. ธีรวัลคุ์ เตชะอุบล   ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ บริษัท เกษมกิจ จำกัด และโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี (ผู้แทนภาคธุรกิจการโรงแรม)
 7. นภัสสร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด  (มหาชน)  (ผู้แทนภาคธุรกิจอุตสาหกรรมรถยนต์)
 8. วัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (ผู้แทนภาคธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง)
 9. นัยรัตน์ หริพจน์ทวีกุล   กรรมการผู้จัดการ บริษัท หริกุล กรุ๊ป จำกัด (ผู้แทนจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก)
 10. สุภาสรณ์ แต้รัตนชัย  เจ้าของห้างทองในจังหวัดอุดรธานี  (ผู้แทนจากส่วนภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.

mother-day-2563-smmagonline