ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค รวมพลพันธมิตร “รักษ์โลก” ลุยสร้างฝายภายใต้แนวคิด Living with Water

0

smmagonline-ปัญหาที่เกี่ยวกับน้ำ ดิน และป่า มีมากขึ้นทุกวัน แต่หลายๆคนกลับไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้ ซานโทรี่ เป๊ปซี่โค จึงนำแนวคิดเรื่องน้ำ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงให้ความสำคัญ กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมคืนสู่สังคมภายใต้แนวคิดลิฟวิ่งวิทวอเตอร์ (Living with Water) หรือ ‘มิซู โตะ อิคิรุ’ ในภาษาญี่ปุ่น ณ ต้นน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

งานนี้ นำทีมโดย โอเมอร์ มาลิค (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด และ จุนจิ มิยาวากิ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายกิจการบรรษัท บริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด เอเชีย ร่วมกับ ดร.พรชัย ศรีประไพ (ที่ 8 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย และ บุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ (ที่ 5 จากซ้าย) นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานบริษัทฯกว่า 56 ชีวิต มาสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่า เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกและป่าเสื่อมโทรม รวมถึงปลูกป่าเสริม ในเขตตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

บุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า

“กิจกรรมการอนุรักษ์ต้นน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่นี้ ถือเป็นการประสานพลังของคนในชุมชนและพนักงานจิตอาสาของ SPBT อย่างแท้จริง บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ให้การสนับสนุนในด้านงบประมาณดำเนินงานทั้งในการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกหญ้าแฝก ปลูกกล้าไม้ ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกและป่าเสื่อมโทรม รวมถึงปลูกป่าเสริม และวางระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้แก่ 4 ชุมชนต้นแบบ ซึ่งเป็นการสร้างความชุ่มชื้นและคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์ และเป็นประโยชน์ในด้านการอุปโภคและบริโภคกับชาวบ้านบ้านนากลาง บ้านแม่สะต๊อบ บ้านแม่หยอด และบ้านห้วยบง ที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ศึกจำนวน 1,959 คน 447 หลังคาเรือนแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์น้ำแก่เยาวชนอีกด้วย”

โอเมอร์ มาลิค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

“กิจกรรมนี้เป็นการตอกย้ำแนวคิด ‘ลิฟวิ่ง วิท วอเตอร์ (Living with Water)’ หรือ ‘มิซู โตะ อิคิรุ’ ซึ่งเป็นปรัชญาหลักที่เรายึดมั่น เพราะเราได้ตระหนักถึงความสำคัญของ “น้ำ” ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจ และยังเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของทุกชีวิตบนผืนโลก

“โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในความร่วมมือระหว่าง “บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ ประเทศไทย” และ “มูลนิธิรักษ์ไทย” ซึ่งมี 2 โครงการหลักที่สำคัญ อันได้แก่ “โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำของประเทศไทย และ “โครงการให้ความรู้เรื่องน้ำ (มิตซุยกุ) แก่เด็กและเยาวชน ในจังหวัดระยองและจังหวัดสระบุรี” เพื่อสร้างสำนึกด้านการอนุรักษ์น้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”

ภายใต้โครงการ บริษัทฯ ได้วางแผนร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยที่จะสร้างฝายชะลอน้ำทั้งสิ้นจำนวน 200 ฝาย ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกและป่าเสื่อมโทรม รวมถึงปลูกป่าเสริม จำนวน 500 ไร่ ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เสี่ยงระยะ 20 กิโลเมตร เพื่อช่วยในการดักตะกอนและชะลอการไหลของน้ำ ลดการพังทลายของหน้าดินและป้องกันปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน และเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ และคืนความสมดุลของระบบนิเวศให้แก่ธรรมชาติ วางระบบประปาหมู่บ้านและติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้แก่ 4 ชุมชนต้นแบบ ในเขตตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชนชาวเขาในพื้นที่ห่างไกลได้มีน้ำสะอาดใช้เพื่อบริโภค แ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Train the Trainers ซึ่งเป็นกิจกรรมฝึกอบรมครูและบุคลากรในท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่องน้ำและการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน จำนวน 35 โรงเรียน ในจังหวัดระยอง สระบุรี และเชียงใหม่ จัดค่ายเยาวชนรักษ์น้ำและกิจกรรมนักสืบสายน้ำเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์น้ำ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและฟื้นฟูแหล่งต้นน้ำของประเทศไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์และคงอยู่อย่างยั่งยืน 

จุนจิ มิยาวากิ รองประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายกิจการบรรษัท บริษัท ซันโทรี่ เบฟเวอร์เรจ แอนด์ ฟู้ด เอเชีย กล่าวว่า

“สำหรับ ซันโทรี่ เรายึดมั่นในหลักการทำธุรกิจด้วยการ “ให้คืนสู่สังคม” นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท โดยในประเทศญี่ปุ่น ซันโทรี่ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับน้ำซึ่งเป็นหัวใจหลักของผลิตภัณฑ์ของเรา วันนี้ผมดีใจที่ได้เห็นแนวคิดนี้ถูกนำไปใช้โดย SPBT ในประเทศไทย ผมหวังว่ากิจกรรมนี้และกิจกรรมอื่นๆ ในอนาคตจะช่วยอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนสำหรับคนไทย”

ดร.พรชัย ศรีประไพ กรรมการมูลนิธิรักษ์ไทย กล่าวว่า

“การพัฒนาแหล่งน้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจหลักในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ การร่วมมือกันครั้งนี้ จึงสอดคล้องกับเจตนารมย์ของมูลนิธิฯ จึงนำไปสู่การร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือภายใต้แนวคิด ‘ลิฟวิ่ง วิท วอเตอร์’ ของ SPBT ดำเนินงานภายใต้ โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการอนุรักษ์น้ำ ดิน และป่าไม้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย”

กิจกรรมครั้งนี้ พันธมิตรทุกฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับโครงการไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน โดยเฉพาะซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เพราะโครงการนี้ เป็นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมครั้งแรก ตั้งแต่มีการรวมตัวกันของ ซันโทรี่ และ เป๊ปซี่โค ที่มีปรัญชาต่อสังคมไปในมิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงทำให้ออกมาเป็นกิจกรรมนี้ได้

ดังนั้น เพื่อจะเชื่อมโยงไปถึงความสำเร็จทางธุรกิจ ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ยังใช้โอกาสการลงพื้นที่ทำกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการฉลองความสำเร็จของสินค้าใหม่อย่าง Good Mood ที่เป็นผลิตภัณฑ์แรกภายใต้ชื่อของ ซานโทรี่ เป๊ปซี่โค ที่ได้รับการตอบรับดีจากตลาดไทยไปพร้อมกันอีกด้วย

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.