เฟสท์ จับมือพันธมิตร 9 องค์กรดำเนิน “โครงการเฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม”

0

smmagonline – บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ในเอสซีจี ผนึกกำลังพันธมิตร 9 องค์กรร่วมลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม” ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ มอบให้มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนโครงการดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ โดยบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ร่วมกับพันธมิตร9 องค์กร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก (Modern Trade) กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร (Chain Restaurant) และสถาบันการศึกษา ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม, บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญ ตง กี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เซ็น คอเปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, บริษัทธนพัฒนาอาหารไทย จำกัด,มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยลงนามความร่วมมือภายใต้โครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม” โดยบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ จะนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ทุกแพ็คให้กับพันธมิตรผู้ร่วมลงนาม มอบให้มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “โครงการเฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อม เป็นการร่วมมือระหว่างภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสใช้งานและสามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้สะดวกขึ้น อันเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยหันมาใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น”

วิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ กล่าวว่า “บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และยกระดับคุณภาพสังคมไทยอย่างยั่งยืน  โดยเริ่มตั้งแต่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยูคาลิปตัส เพื่อเป็นรายได้เสริมจากการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก และยังรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร รวมถึงมีการค้นคว้า วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์มีความแข็งแรง ทนน้ำ และน้ำมันตอบสนองความต้องการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์เฟสท์ ช้อยส์ ซึ่งเหมาะสำหรับอาหารไทย สามารถพิมพ์ลวดลายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับอาหาร  และนำกลับมารีไซเคิลเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับขนส่งได้ด้วยกระบวนการคัดแยกขยะ และบรรจุภัณฑ์เฟสท์ ไบโอ ซึ่งผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัสจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่มีการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้แข็งแรง สามารถเรียงซ้อนกัน และนำเข้าไมโครเวฟหรือเตาอบได้ ที่สำคัญคือ สามารถย่อยสลายได้ภายใน 60 วัน และควบคุมความสะอาดปลอดภัย ด้วยมาตรฐานBRC(the British Retail Consortium) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองกระบวนการผลิตระดับสากล”

พลตำรวจโท ประพันธ์ จันทร์เอม เลขาธิการมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า “มูลนิธิฯ มีความยินดีและขอขอบคุณทุกองค์กรที่ร่วมกันสนับสนุนมูลนิธิฯ ผ่านโครงการเฟสท์ใส่ใจ คืนกำไรสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งมูลนิธิฯ จะนำการสนับสนุนนี้ไปสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สังคมไทยเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื่อนองค์ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ แยืน ากนการช่วยยกระดับสังคมไทยนาอย่างยั่งยืน ่วิชาญ มีคนยกโต๊ะ ร้างความตระหนักถึงปัญหาที่ตามนโยบายของมูลนิธิฯ ที่ยึดมั่นในการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ”

ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์และพันธมิตรผู้ร่วมลงนามทุกราย ยังมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่มีความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

นอกจากความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในโครงการครั้งนี้แล้วบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความสนใจร่วมเป็นคู่ค้าทางธุรกิจได้ดำเนินงานเป็นผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเร่งขยายตลาดให้รวดเร็วและครอบคลุมทุกความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ จึงนับเป็นการร่วมสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาคให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนไปด้วยกัน

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์เฟสท์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2586-1000เว็บไซต์ www.festforfood.com แฟนเพจ www.facebook.com/fest หรือ Line@ @festforfood

ติดตามข่าวธุรกิจการและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ www.smmagonline.com 

Share.

mother-day-2563-smmagonline