4 หน่วยงานพันธมิตร ร่วมจัดสัมมนาใหญ่ Telemedicine & SmartHealth 2019

0

SMmagonline-กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กสทช สมาคมโทรคมนาคมเพื่อสิทธิเสรีภาพของผู้ด้อยโอกาส และนิตยสารเอสเอ็ม (SM Magazine) จัดงานสัมมนา Telemedicine & SmartHealth  2019 เพื่อผลักดันการรักษาทางไกลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมกล่าวปาฐกถาว่า กระทรวงสาธารณสุขมีภารกิจและหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายด้านสุขภาพเพื่อประชาชนในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกส่วนราชการจัดบริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ที่จำเป็นจะต้องบูรณาการทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสำคัญและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน วิธีคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้ และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของเทคโนโลยีดังกล่าว ด้วยการวางนโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งมี 5 นโยบาย เพื่อเป้าหมาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” ได้แก่

  1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริโครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
  2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ เพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง
  3. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
  4. ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้ประชาชนเข้าถึงการใช้กัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ทั้งด้านระบบบริการทางการแพทย์ การสร้างเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัยการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสุขภาพที่ทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ของประชาชน ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของเอเชีย(Medical Hub)
  5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยให้ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน กระจายอํานาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพื่อความคล่องตัวและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น การจัดงานสัมมนา Telemedicine & Smart Health 2019 ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสสำคัญให้เกิดการแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาทางไกล หรือ เทเลเมดิซีน ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสานกับนวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมขับเคลื่อนให้คนในชาติมีสุขภาพที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิต

พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ป่วยต่อแพทย์ 1 คน มีจำนวนมากเกินไป ผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาต้องใช้เวลารอนานหลายชั่วโมง และแพทย์เองก็อาจมีความเสี่ยงที่จะตัดสินใจผิดพลาด เนื่องจากความเหนื่อยล้า ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้กำหนดค่าเฉลี่ยแพทย์ 1 คน ต่อจำนวนประชากร 439 คน แต่ประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยแพทย์ 1 คน ต่อจำนวนประชากร 2,065 คน ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง  4.7 เท่า และในหลายประเทศทั่วโลกก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนี้

ดังนั้น เทเลเมดิซีน จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยี 5G กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและจะเป็นระบบนิเวศที่สำคัญ อีกทั้งจะเข้ามาพลิกโฉมวงการสาธารณสุขอย่างมาก เนื่องจากจะทำให้ความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างงาน ทักษะ และกิจกรรมทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่ง Telemedicine มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาไปสู่เทคโนโลยี 5G ด้วยการใช้อุปกรณ์วิเคราะห์ภาพความละเอียดสูง อีกทั้งระบบตรวจสอบติดตามผู้ป่วยจากระยะไกล จึงสร้างโอกาสการเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม และสามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ทำให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการดูแลจากโรงพยาบาลใกล้บ้าน และในที่สุดจะสามารถดูแลโดยตรงถึงบ้านผู้ป่วยได้เลย โดยแพทย์สามารถให้คำแนะนำผ่านวิดีโอเรียลไทม์และแม้แต่การขอใบสั่งยาจากแพทย์ได้และนำส่งยาถึงบ้านได้

ต้องการข้อมูลติดต่อ คุณธนพร นุชถาวร (หนึ่ง) 086-3239944  Email: s_m_mag@hotmail.com

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ 
www.smmagonline.com

Share.