โหมโปรโมตเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รับอีอีซี ลงทุนก่อน มีสิทธิ์ก่อน

0

SMmagonline-สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว และบริษัท อี เอส โกลบอล จำกัด เร่งมือพัฒนารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วรับอีอีซี

โดยทั้ง 3 ฝ่าย ได้ร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุตสาหกรรมเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการ นักลงทุน รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนของผู้ประกอบการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตัดสินใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วต่อไป

จากแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนนโยบายเขตเศรษฐกิจ SEZ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนพัฒนาจังหวัดจำนวน 5.4 ล้านบาท จัดทำ “ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว” 

ระบบสารสนเทศดังกล่าว เป็นการประยุกต์ใช้ระบบแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS-Geographic Information System) ผนวกกับการรวบรวมข้อมูลในเชิงอุปทานของจังหวัด (Supply Side) ได้แก่ พิกัดโรงงานอุตสาหกรรม เส้นทางคมนาคมขนส่ง แหล่งน้ำ ระบบไฟฟ้า ประปา เขตผังสีแสดงผังเมือง เพื่อตอบสนองกับความต้องการข้อมูล (Demand Side) สำหรับใช้ในการตัดสินใจของผู้ประกอบการและนักลงทุน

โดยคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับ จะทำให้ผู้ประกอบการ/นักลงทุน ที่มีความสนใจต่อ SEZ สระแก้ว และสามารถเรียกดูข้อมูลด้านต่าง ๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อติดต่อหน่วยงานและส่วนต่าง ๆ 

จึงนับว่าเป็นข้อมูลที่เหมาะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย ได้แก่

  1. ผู้ประกอบการ/นักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ
  2. ประชาชนและผู้ที่มีความสนใจข้อมูลในด้านอุตสาหกรรมของจังหวัด
  3. ส่วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเข้าชมเว็บไซต์ SEZ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้ที่ www.industry.go.th/sakaeo/sez

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ
www.smmagonline.com

Share.