เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เชื่อมต่อ EEC เชื่อมเศรษฐกิจอินโดจีน

0

SMmagonline-สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ บริษัท อี เอส โกล บอล จำกัด แท็กทีมยืนยันสิทธิประโยชน์ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ครบถ้วน เหมาะลงทุนเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน  

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และบริษัท อี เอส โกล บอล จำกัด ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุน รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนของผู้ประกอบการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลตัดสินใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วต่อไป กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อสิทธิประโยชน์ของอุตสาหกรรมและนักลงทุน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า พื้นที่จังหวัดสระแก้วคือส่วนขยายทางเศรษฐกิจที่เป็นผลพลอยได้จากการเชื่อมต่อโครงการ EEC บิ๊กโปรเจ็คของรัฐบาล และยังมีทำเลทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม ได้ดีอีกด้วย

โดยในส่วนของกลยุทธ์การดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 เรื่องหลัก ได้แก่

 1. สร้างพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เน้นบริเวณชายแดนสำหรับระยะแรก โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
 2. สนับสนุนเอสเอ็มอีไทยและการลงทุนต่อเนื่องของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน
 3. จัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และสินค้าเกษตรลักลอบจากประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งนี้ สำหรับสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จะครอบคลุมทั้งด้านสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ (BOI) 

 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี
 • ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบที่นำเข้ามาผลิตเพื่อส่งออก และของที่นำเข้ามาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
 • อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม โดยเช่าได้นาน 50 ปี และต่ออายุ 49 ปี
 • อำนวความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

 • การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 10 เป็นเวลา 10 ปี รอบระยะเวลาบัญชี
 • การผ่อนปรนดอกเบี้ยเงินกู้ รายละ 1-20 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ 

 • ลดทุนจดทะเบียนของผู้ขอจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป จาก 10 ล้านบาท เหลือ 5 ล้านบาท
 • เขตปลอดอากรต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท 

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถเข้าชมเว็บไซต์ SEZ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ได้ที่ www.industry.go.th/sakaeo/sez

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ
www.smmagonline.com

Share.