2 องค์กรไทย คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562

0

SMmagonline-สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติประกาศรายชื่อองค์กรไทยคุณภาพ ทั้งองค์กรรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดำเนินกิจการในภาคการศึกษา การสาธารณสุข การบริการ และภาคอุตสาหกรรม ที่ผ่านเกณฑ์คว้ารางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม(Thailand Quality Class Plus: TQC Plus) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ (Thailand Quality Class:TQC) ประจำปี 2562 ในงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

งานดังกล่าวจัดขึ้นในวันพุธที่5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม

งานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม     ดร.จุลพงษ์  ทวีศรีเป็นประธานในงาน และกล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ว่าเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนความสามารถของอุตสาหกรรมในภาพรวม เนื่องจากเป็นเครื่องมือยกระดับการบริหารจัดการ สามารถสร้างคุณค่า และเพิ่มผลิตภาพของทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการผลิต หรือการบริการ รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพในภาครัฐวิสาหกิจที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งภาครัฐที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจเดินไปได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคส่วนต่าง ๆ ให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ด้านประธานคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2562จำนวนทั้งสิ้น 13 องค์กร ดังต่อไปนี้

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

 • กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class

Plus : Operation) จำนวน 3 องค์กร ได้แก่

 • กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ฟีนอล บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC)  จำนวน 8 องค์กร ได้แก่

 • การประปานครหลวง
 • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
 • ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ : บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

และยังมีการกล่าวถึงผลลัพธ์จากการที่องค์กรนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในองค์กร ที่ส่งผลเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศหลายประการ อาทิอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กรที่มีระดับสูงขึ้น สมรรถนะขององค์กรด้านผลิตภาพค่าจ้างแรงงาน (Wage Productivity) และมูลค่าเพิ่มต่อยอดขาย (Value Added to Sales)การเพิ่มขึ้นของจำนวนนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อ ผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวม หรือ TFP (Total Factor Productivity) อีกทั้งยังส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการบริหารจัดการ ของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติกล่าวถึงบทบาทและการดำเนินงานที่สำคัญของสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2562-2563“เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเป็นบรรทัดฐานสำหรับการประเมินตนเองขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาดและทุกภาคส่วนอีกทั้งเป็นกลไกที่สำคัญ ในการขับเคลื่อนผลิตภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมการปรับรูปแบบธุรกิจ (Business Transformation) เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย โดยมุ่งมองไปยังอนาคต บนพื้นฐานของมุมมองในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ”

อีกทั้งยังกล่าวถึงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติได้รับการนำไปใช้เป็นกรอบการพัฒนารางวัลคุณภาพอื่น ๆ ในภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย ได้แก่ มาตรฐานโรงพยาบาลและการบริการสุขภาพ หรือ Hospital Accreditation : HAการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ Public Sector Management Quality Award : PMQA เกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจหรือ State Enterprise Performance Appraisal : SEPAเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ Office of the Basic Education Commission Quality Award: OBECQA  ตลอดจนภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต่อยอดไปสู่การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ หรือ Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx และรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ หรือSME National Awards”

“นอกจากนี้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0  ระยะ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งสร้างประสิทธิผลในเชิงผลลัพธ์ และเพิ่มผลิตภาพในวิสาหกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ผ่านการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ”

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับการดำเนินงานและพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อระดับผลิตภาพที่ดีขึ้นขององค์กร เกิดเป็นวัฒนธรรมการบูรณาการกระบวนการทำงานระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทัดเทียมกับนานาประเทศได้ต่อไป

Share.