สภานายจ้างฯ ดึง IOM อบรมอาชีวอนามัยลูกจ้าง 2,000 คน

0

SMmagonline-สภานายจ้างฯ ร่วมกับ IOM ฝึกอบรมระหว่างการทำงานให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ เพื่อส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการจ้างงานในประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา

สภานายจ้างฯ ยกระดับอบรมอาชีวอนามัยลูกจ้าง

อนันตชัย คุณานันทกุล ประธานกิตติมศักดิ์ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันนี้ เพื่อจัดฝึกอบรมให้แรงงานข้ามชาติกว่า 2,000 ราย อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนการว่าจ้าง และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานข้ามชาติภาคเอกชน ให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16

โดยกำหนดให้ นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงานได้อย่างปลอดภัยแก่ลูกจ้าง

อีกทั้งจะช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการทำงาน ทั้งด้านทักษะและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน โดยความร่วมมือนี้ใช้ระยะเวลาตลอด 1 ปี เพื่อจัดการอบรมลูกจ้างแรงงานข้ามชาติทุกคน คาดว่าเบื้องต้นมีจำนวนลูกจ้างประมาณ 2,000 คนขึ้นไปในปี 2563นี้

เดนา เกรเบอร์ ลาเด็ก หัวหน้าสำนักงาน องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน ประจำประเทศไทย (International Organization for Migration) หรือ IOM กล่าวว่า ภารกิจในประเทศไทย ด้านการบริหารและงบด้านการปฏิบัติการ เริ่มตั้งแต่ปี 2518 โดยให้ความช่วยเหลือเรื่องการตั้งถิ่นฐานของผู้ลี้ภัยชาวอินโดจีน บทบาทและการประสานงานระหว่าง IOM กับรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคได้เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ไทยเป็นสมาชิกของ IOM ในปี 2529

อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่หลักในการประสานงานกับ IOM ในไทยได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย IOM มีสำนักงานที่กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ต่างชาติจำนวน 26 คนรวมถึง Chief of Mission, ผู้แทนส่วนภูมิภาค โดยปัจจุบันชื่อ นางสาว Reiko Matsuyama เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการ ผู้ประสานงานโครงการส่วนภูมิภาค Regional Laboratory Manager และแพทย์และพยาบาล และมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจำนวน 53 คน

สำนักงาน IOM กรุงเทพฯ ได้ขยายเป็นสำนักงานระดับภูมิภาค โดยจะปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครอบคลุมกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และมณฑลยูนนานของจีน และปัจจุบัน IOM มีสำนักงานในกัมพูชา เวียดนาม ลาวและเมียนมา

โดยมีภารกิจในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลของปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ไม่เป็นระบบ (Bangkok Declaration on Irregular Migration) ดังนั้น IOM  จึงจัดทำโครงการทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับปฏิญญาดังกล่าว

และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรมในประเด็นที่เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐาน เช่น แรงงาน สุขภาพ การประสานความร่วมมือทางวิชาการ การต่อต้านการค้ามนุษย์ การสร้างความตระหนักโดยการประชาสัมพันธ์ข้อมูล และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวโยงกับการโยกย้ายถิ่นฐานอย่างไม่เป็นระบบในภูมิภาค

ติดตามข่าวธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดได้ที่ นิตยสารเอสเอ็ม และ
www.smmagonline.com

Share.

mother-day-2563-smmagonline