เอสซีจี จับมือ 11 องค์กรพันธมิตร เดินหน้า “โครงการ Big Brothers”นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 4

0

SMmagonline – เอสซีจี มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เดินหน้าผลักดันชุมชนรอบโรงงานก้าวสู่วิสาหกิจชุมชนคุณภาพโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผสมผสานหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาต่อยอดสินค้าชุมชน

พร้อมสร้างช่องทางการขายใหม่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านการตลาดออนไลน์ ล่าสุด เอสซีจี ได้ร่วมกับ 11 องค์กรพันธมิตรเปิด โครงการ Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 4 เน้นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและส่งเสริมให้ชุมชนเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ใส่ใจสังคมด้วยการนำกำไรจากการจำหน่ายสินค้ากลับมาแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนส่วนรวม ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีและแสดงปาฐกถา เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมก้าวหน้า ร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน”  โดยมี  สมชาย หวังวัฒนาพาณิช ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ร่วมเปิดตัวโครงการณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย

Somchai Wangwattanapanich SCG

สมชาย หวังวัฒนาพาณิช ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

สมชาย หวังวัฒนาพาณิช ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า “เอสซีจี ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาชุมชน โดยเน้นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเอสซีจีได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งผนึกกำลังความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันในทุกพื้นที่ที่เอสซีจีเข้าไปดำเนินการผ่านการทำงานร่วมกับชุมชนในเชิงลึกและเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้สามารถผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น อาทิการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้สามารถเก็บสินค้าได้ยาวนานขึ้น การแปรรูปผลไม้สดโดยเอสซีจีทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงที่ช่วยนำองค์ความรู้และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาสนับสนุนชุมชน เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น และการนำนวัตกรรมมาช่วยพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมหาช่องทางจัดจำหน่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตลาดออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่เหมาะกับบริบททางสังคมช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 และมีแนวโน้มการซื้อขายของทางออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ เอสซีจียังได้ส่งเสริมเรื่องหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดการใช้ทรัพยากรภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยสำหรับการเข้าร่วมกับโครงการ Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 4 นั้น ถือเป็นการแสดงพลังของทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการต่อยอดความคิด และสามารถช่วยผลักดันวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนสร้างรายได้อย่างมั่นคงและพอเพียง”

SCG 02

ผ้าบาติกผ้ามัดย้อม

จากการทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน เอสซีจี และภาคส่วนต่าง ๆ ทำให้สามารถยกระดับวิสาหกิจชุมชนได้สำเร็จ และได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก เช่น ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ได้สนับสนุนสินค้าหมวดนวัตกรรมผ้า อาทิ นวัตกรรมผ้าใยสับปะรด โดยวิสาหกิจชุมชนทอผ้าแสนใยคนแสนวิถีอ.ปลวกแดง จ.ระยอง นำเส้นใยของใบสับปะรดที่เหลือทิ้งมาทอร่วมกับฝ้าย จนเกิดเป็น “ผ้าใยสับปะรด” ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดผ้าสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย จ.ระยองถือเป็นการนำนวัตกรรมด้านหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใช้ต่อยอดการทอผ้าของชุมชน นวัตกรรมผ้าย้อมครามทะเล โดย วิสาหกิจชุมชนแตนบาติกผ้ามัดย้อม อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับตำบลจากกรมส่งเสริมการเกษตรและรางวัลสุดยอดเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดดีเด่น (Knowledge – Based OTOP: KBO) ระดับจังหวัดจากกรมการพัฒนาชุมชน โดยเอสซีจี ได้นำผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมาพัฒนาการทำสีผงจากธรรมชาติ เช่น สีจากเปลือกและใบมังคุดซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบเหลือใช้ในชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่ม

SCG 03

ขนมเปี๊ยะ 8 เซียน

หมวดนวัตกรรมอาหาร อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทิวลิปชุมชนเนินพยอม อ.เมือง จ.ระยอง ผลิตขนมเปี๊ยะ 8 เซียน โดย เอสซีจี ร่วมสนับสนุนยกระดับผลิตภัณฑ์จนได้รับมาตรฐานอย. และ OTOP 3ดาว พร้อมพัฒนาสูตรขนมเปี๊ยะไส้แกงระยองและนำนวัตกรรมพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมอาหารจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมพัฒนาสูตรจนสามารถผลิตขนมเปี๊ยะแช่แข็งช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนสละลอยแก้วสองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง แปรรูปสละพันธุ์สุมาลีเป็นสละลอยแก้วจนได้รับมาตรฐานอย. และ OTOP 4 ดาว โดยเอสซีจีได้ต่อยอดนวัตกรรมการแปรรูปร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อแปรรูปสละสดให้เป็นสละอบแห้งและสละแช่อิ่มอบแห้งสามารถเก็บรักษาได้นานถึง 3 เดือน ทั้งยังได้ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) ในโครงการอว. จ้างงานต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากสละเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้นนอกจากการพัฒนาสินค้าชุมชนแล้ว ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ยังได้เปิด ตลาดนัดออนไลน์ระยองชอปฮิ รวมของดีท้องถิ่นระยอง เพื่อเป็นพื้นที่ซื้อขายสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชนตามวิถี new normal อีกด้วย

SCG 04

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้สนับสนุนเส้นเทปกระดาษ (Paper Band) ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตของ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ให้แก่ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อนำไปสร้างสรรค์งานหัตถกรรมจักสานที่มีจุดเด่น และแตกต่างจากสินค้าทั่วไป ตลอดจนธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่ได้ส่งเสริมให้ชุมชนประกอบอาชีพเกษตรปราณีตเพาะเมล็ดพันธุ์พืช ต่อยอดสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผ่านหลักสูตรพัฒนาวิสาหกิจและคุณธรรมชุมชน

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจหลายแห่งที่ดำเนินการโดยชุมชนได้แบ่งกำไรจากการดำเนินธุรกิจไปช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ เช่น ในจังหวัดระยอง กลุ่มแม่บ้านทิวลิปชุมชนเนินพยอมผู้จำหน่ายขนมเปี๊ยะแปดเซียนได้จัดสรรรายได้เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่กลุ่มแตนบาติกจัดกิจกรรมสอนวาดรูปและย้อมผ้าครามให้เยาวชน และกลุ่มขยะรีไซเคิลมาบชลูดชากกลาง มอบทุนการศึกษาให้เยาวชนในชุมชนเป็นต้น

โครงการ Big Brothers นำชุมชนสู่ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นความร่วมมือของ11 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเอสซีจีเพื่อนชุมชนบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทดาวประเทศไทยบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดบริษัทวีนิไทยจำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) ร้านภัทรพัฒน์มูลนิธิชัยพัฒนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสำนักงานการวิจัยแห่งชาติที่มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้จากการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ โดยนำรายได้ไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.

mother-day-2563-smmagonline