คปภ.เพื่อชุมชนปี 4 แนะเพิ่มภูมิคุ้มกันภัยด้วยระบบประกัน

0

SMmagonline-คปภ.นำทัพ Insurance Mobile Unit แบบครบวงจร ลงพื้นที่เคาะประตูชาวชุมชนบ้านวังกะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี แนะเพิ่มภูมิคุ้มภัยจากโรคไข้เลือดออก-ภัยธรรมชาติ-โรคโควิด-19 ด้วยระบบประกันภัย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) กล่าวว่า เราได้ลงพื้นที่ชุมชนบ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ในโครงการ คปภ. เพื่อชุมชนปี 4 ภายใต้แนวคิด “เหนือสุดใต้ ตะวันออกสุดตะวันตก” เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัย คุ้มครองสิทธิประโยชน์ ด้านการประกันภัย และรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในชุมชน 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ

ทั้งนี้ ชาวชุมชนบ้านวังกะ ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ ประกอบกับชุมชนบ้านวังกะ ตั้งอยู่บริเวณทางลาดชันในหุบเขา มีสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินทาง และที่สำคัญชาวชุมชนบ้านวังกะ อยู่ใกล้ชายแดนของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งขณะนี้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากำลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสอง

ดังนั้นสำนักงาน คปภ. จึงให้ความรู้ด้านประกันภัย เพื่อให้เหมาะสมกับชาวชุมชนบ้านวังกะ เช่น การประกันภัยรถตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ประกันภัย พ.ร.บ.) การประกันภัยไข้เลือดออก การประกันภัยไข้หวัดใหญ่ การประกันภัยจากภัยธรรมชาติ การประกันภัยอัคคีภัย การประกันภัยโควิด-19 เพื่อนำระบบประกันภัยใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพ โดยนำระบบประกันภัยเข้าไปช่วยเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยามเมื่อเกิดภัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังสภาพปัญหาด้านประกันภัยระหว่างสำนักงาน คปภ.
กับชาวชุมชนบ้านวังกะ ในรูปแบบจับเข่าคุยกัน “ประกันภัยเป็นเรื่องใกล้ตัว” โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน คปภ. เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยให้มีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของชุมชนยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการนำระบบประกันภัยเข้าไปส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถบริหารความเสี่ยงได้ด้วยตนเอง

“โครงการ คปภ. เพื่อชุมชน ปี 4 เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ของประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการประกันภัย สามารถใช้ประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของชุมชนมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันการลงพื้นที่ชุมชนของสำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ตลอดจนทราบความต้องการเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่จำเป็นสำหรับชุมชน ซึ่งจะได้นำข้อแนะนำของชาวชุมชนบ้านวังกะไปศึกษาความเป็นไปได้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของชาวชุมชนต่อไป”

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.