สสว. เสริมศักยภาพการค้าผู้ประกอบการ SMEs ไทย สร้างเครือข่าย ขยายโอกาสทางธุรกิจ

0

SMmagonline – สสว. ประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขยายโอกาสทางการค้าแก่ผู้ประกอบการไทย จัดเจรจาการค้าระหว่างประเทศไปยัง 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ฟิลิปปินส์ อินเดีย และ ราชอาณาจักรบาห์เรน เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและแสวงหาตลาดเกิดใหม่ในต่างประเทศ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หน่วยงานภาครัฐ มีนโยบายพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEsไทยและ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ร่วมจัดงานการเจรจาการค้าเจาะตลาดเครื่องสำอางและความงามไทย – ฟิลิปปินส์ ผ่านการเจรจาธุรกิจในรูปออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้ SMEs มีโอกาสขยายช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้

Mr. Wachira Kaewkor, Director of Network Coordination for SMEs

วชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่าย ผู้ให้บริการ SMEs รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานข้อมูลและสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SMEsส่งเสริมความรู้ด้านธุรกิจและการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ สร้างพันธมิตรทางการค้า เพิ่มเครือข่ายทางธุรกิจ ต่อยอดธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ และสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยไปต่างประเทศ ผ่านการดำเนินงาน 2 กิจกรรมหลัก คือ การอบรมสัมมนาให้ความรู้ และการเจรจาการค้ากับผู้ซื้อต่างประเทศ โดย ISMED ได้ดำเนินการจัดการเจรจาการค้ากับ 5 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ฟิลิปปินส์ อินเดีย และ ราชอาณาจักรบาห์เรน โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ อาทิเช่น ธุรกิจท่องเที่ยว เครื่องสำอาง สปา กลุ่มสินค้าของขวัญ ของใช้ ของตกแต่งบ้าน และกลุ่มธุรกิจบริการ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 200 กิจการ คาดว่าจะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท

ธนนนท์ พรายจันทร์ ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สำหรับกิจกรรมการเจรจาการค้าเจาะตลาดเครื่องสำอางและความงาม ไทย – ฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ERP Wellness Enterpriseประเทศฟิลิปปินส์ในการคัดเลือกคู่เจรจากว่า 60 บริษัท เพื่อร่วมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอาง ความงามและสุขภาพของไทย จำนวน 40 กิจการ โดยคาดว่าจะเกิดการจับคู่เจรจาไม่ต่ำกว่า 280 คู่ และคาดหวังเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาทอีกทั้งเกิดพันธมิตรและโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.