นวัตปะการัง ผลงานชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ปี 63 ต้นแบบปะการังเทียมเพื่อ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

0

SMmagonline –SCG โดยธุรกิจ Cement and Construction Solution นำเสนอความร่วมมือในการสานต่อนวัตกรรมพัฒนารูปแบบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีที่มี 3D Cement Printing มาพัฒนากับวัสดุ Advanced Materials ขึ้นรูปการพิมพ์ 3 มิติ เป็นวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง สร้างต้นแบบที่มีความกลมกลืนเสมือนจริงใกล้เคียงธรรมชาติ

เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล ความร่วมมือนี้ครอบคลุมไปถึงการศึกษา วิจัย ติดตามผลตามแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศแนวปะการังและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยความร่วมมือดังกล่าวได้นำไปต่อยอดและนำเสนอจนได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ประจําปี 2563

โดยมี อุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเฉลิมวุฒิ สงวนญาติ GroupLeader, Mortar Technology Research, Research and Innovation Centerธุรกิจ Cement and Construction Solution – SCG  ร่วมให้ข้อมูล

สำหรับความก้าวหน้าในการต่อยอดความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง โดยนำเทคโนโลยี 3D Cement Printing มาประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนับเป็นความสำเร็จของความร่วมมือกับพันธมิตรไปอีกขั้น เมื่อผลงาน นวัตปะการัง ที่ SCG และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันศึกษา วิจัย และออกแบบ ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

SCG 02

ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ประเภทการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมปะการังเทียมที่มีรูปแบบสวยงาม มีความมั่นคงเสมือนปะการังจริงและยังย่อยสลายได้โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทางทะเลอีกทั้งยังสามารถเข้ากันได้กับธรรมชาติทางทะเลอย่างสมบูรณ์

จากผลสำเร็จดังกล่าว SCG โดยธุรกิจ Cement and Construction Solution ยังคงมุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการผลักดันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และเตรียมขยายผลไปสู่การสร้างเครือข่ายกับภาคประชาชน เพื่อปลูกจิตสำนึกและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

นวัตปะการัง ต้นแบบปะการังเทียมเพื่อ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม

นวัตปะการัง_เป็นนวัตกรรมปะการังเทียมรูปแบบใหม่ ที่มีความสวยงามเสมือนจริงตามธรรมชาติทางทะเล โดยโครงสร้างด้านวัสดุของนวัตปะการังถูกปรับแต่งให้เข้ากันได้ดีกับสภาพแวดล้อมทางทะเล โดยการขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี SCG 3D Cement Printing มีความแข็งแรงในการใช้งาน สามารถปรับแต่งรูปแบบ และลักษณะทางโครงสร้าง

รวมทั้งความซับซ้อนของช่องว่าง แสง และเงาให้เข้ากับสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่การติดตั้ง มีน้ำหนักเบา ทำให้ขนย้ายได้ง่าย สามารถถอดประกอบได้เป็นการลดต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายทางการขนส่ง และแรงงานในการติดตั้ง นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนสิ่งมีชีวิต รวมถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ์อย่างยั่งยืน

SCG 03

ประโยชน์ทางด้านสังคม

เป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล และการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร ต้องการให้สังคมเกิดการตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบร่วมกันในสังคมในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

จากแนวทางความร่วมมือ ไม่เพียงแต่ฟื้นฟูระบบนิเวศแต่ยังมีประโยชน์กับประเทศ ในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจได้โดยตรงหากมีการจัดพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในการดำน้ำชมปะการังที่มีความสวยงามเสมือนจริง และสามารถสร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้

นอกจากนี้ยังสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงที่ได้มีการพึ่งพาปะการังหรือปะการังเทียมเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะสามารถทำการประมงได้ในปริมาณที่มาก ส่งผลให้เกิดรายได้ในชุมชน

ผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง ที่ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้ร่วมกันศึกษา วิจัย และออกแบบ ขึ้นรูปด้วยวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อน้ำทะเลและสิ่งมีชีวิต ซึ่งนอกจากจะไม่เกิดผลเสียต่อธรรมชาติแล้วยังสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศได้อย่างชัดเจน เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและเป็นแหล่งเกาะตัวของปะการัง ทำให้เกิดการรวมตัวกันมากขึ้นของความหลากหลายทางชีวภาพ ตามธรรมชาติในบริเวณที่มีการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.