จุฬาฯ มอบรางวัล ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020

0

SMmagonline – หลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงาน ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2020” ประกาศผลงานวิจัยและมอบรางวัลให้แก่ องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดของประเทศไทยและในอาเซียน ประจำปี 2563  เป็นปีที่ 11 โดย ไมเนอร์ อินเตอร์ฯ คว้า Hall of Fame

โดยศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานในงานประกาศผลและมอบรางวัล ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  โดยมีผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศอย่างพร้อมหน้า โดยมี 

ศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ และ ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สร้างเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  และได้ทำงานวิจัยนี้มาอย่างต่อเนื่องเข้าปีที่ 11  เปิดเผยว่า

ปี พ.ศ. 2563 แม้จะมีสถานการณ์ไม่ปกติจากการระบาดของโควิด-19 แต่คณะผู้วิจัยยังคงทำงานวิจัยวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจให้ความสำคัญต่อการสร้างและพัฒนาแบรนด์องค์กร (Corporate Brand) เพื่อความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว  โดยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรได้นำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี  ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณโดยใช้สูตร CBS Valuation ใช้ค่าเฉลี่ยระยะเวลา 3 ปี ปัจจุบันใน ASEAN มีตลาดหลักทรัพย์อยู่  6  ประเทศ ได้แก่  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม สูตรคำนวณ CBS Valuation ได้บูรณาการแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี อย่างมีระบบทำให้สามารถคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินโดยไม่มีความลำเอียง”

ในปี 2563 มีบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brand 5 ปีซ้อนติดต่อกันเข้ารับรางวัล หอเกียรติยศสุดยอดแบรนด์องค์กรไทย (Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2020)  1 บริษัท  ได้แก่  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรไทยมีจำนวน 15 บริษัท  ได้แก่ คาราบาวกรุ๊ป, ธนาคารกสิกรไทย, บัตรกรุงไทย, ทิพยประกันภัย,  พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง,อินโด รามา เวนเจอร์ส, ปูนซีเมนต์นครหลวง, แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, พลังงานบริสุทธิ์,  โรงพยาบาลจุฬารัตน์,  วีจีไอ,  ดิ เอราวัณ กรุ๊ป, ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ, เคซีอี อีเลคโทรนิคส์  และอินทัช โฮลดิ้งส์   

สำหรับสุดยอดแบรนด์องค์กรของอาเซียน (ASEAN) มี 6 บริษัท จาก 6 ประเทศ ได้แก่  Bank Central Asia ประเทศอินโดนีเซีย   Public Bank ประเทศมาเลเซีย   SM Prime Holdings ประเทศฟิลิปปินส์  Singtel ประเทศสิงคโปร์  ท่าอากาศยานไทย ประเทศไทย และ Vietnam Dairy Products ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ มูลค่าแบรนด์องค์กรของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  มีมูลค่าแบรนด์องค์กร 26,108 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยกว่า 781,938 ล้านบาท

เครื่องมือ CBS Valuation ทำให้ “คุณค่าแบรนด์องค์กร” สามารถระบุเป็นตัวเลขทางการเงิน สามารถสื่อสารและสร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจและสาธารณชน  งานวิจัยประเมินค่าแบรนด์องค์กรนี้ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น  สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในปี  พ.ศ. 2557 องค์กรธุรกิจชั้นนำหลายบริษัทได้นำผลวิจัยเป็นหนึ่งใน KPI ที่ช่วยชี้ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาองค์กร  การประกาศผลวิจัยและการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้บริหารในแต่ละปีเป็นเวลากว่า 10 ปี  จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของการพัฒนาแบรนด์องค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

Thailand’s Top Corporate Brands 2020

1.อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 56,462 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 01

2.ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 86,999 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 02

3.เงินทุนและหลักทรัพย์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 57,060 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 03

4.ประกันภัยและประกันชีวิต บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 5,796 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 04

5.ยานยนต์ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 5,124 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 05

6.ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 27,710 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 06

7.วัสดุก่อสร้าง บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 38,121 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 07

8.พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 64,753 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 08

9.พลังงานและสาธารณูปโภค บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 137,032 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 09

10.การแพทย์ บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 20,749 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 10

11.สื่อและสิ่งพิมพ์ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 50,697 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 11

12.การท่องเที่ยวและสันทนาการ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 8,675 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 12

13.ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 92,733 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 13

14.ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 25,547 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 14

15.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่าแบรนด์องค์กร 145,577 ล้านบาท

Thailand’s Top Corporate Brands 15

ASEAN’s Top Corporate Brands 2020

 1. ประเทศอินโดนีเซีย Bank Central Asia Corporate Brand Value 37,010 Mil.US Dollar 
 2. ประเทศมาเลเซีย Pubic Bank Berhad Corporate Brand Value 10,271 Mil.US Dollar 
 3. ประเทศฟิลิปปินส์ SM Prime Holdings, lnc. Corporate Brand Value 16,308 Mil.US Dollar 
 4. ประเทศสิงคโปร์ Singapore Telecommunications Limited Corporate Brand Value 13,410 Mil.US Dollar 
 5. ประเทศไทย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) Corporate Brand Value 26,108 Mil.US Dollar

ASEAN’s Top Corporate Brands AOT

6.ประเทศเวียดนาม Vietnam Dairy Products Joint Stock Company Corporate Brand Value 8,623 Mil.US Dollar 

Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2020

1.อาหารและเครื่องดื่ม บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2020

**** หมายเหตุ  บริษัทที่เคยได้รับ Thailand’s Top Corporate Brands Hall of Fame ที่ผ่านมา ได้แก่

 • บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation)

เครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation เป็นการนำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนมาคำนวณ โดยสูตรการประเมินมูลค่าแบรนด์องค์กร ซึ่งเป็นสูตรที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาด การเงิน และการบัญชี ทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาเป็นตัวเลขทางการเงิน ซึ่งช่วยขจัดปัญหาความลำเอียงในการประเมิน รวมถึงสามารถใช้สื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้เป็นอย่างดี

ดังนั้นบริษัทที่จะได้รับการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ไม่เพียงจะต้องมีคะแนนจากมาตรวัดธรรมาภิบาลของ IOD ตั้งแต่ 4 คะแนนขึ้นไป ยังต้องปรากฏผลงานการดำเนินงานในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างน้อย 3 ปี แยกตามหมวดธุรกิจ และจากงบการเงินของบริษัท ใช้สูตร CBS Valuation ในการคำนวณมูลค่าแบรนด์องค์กร โดยใช้ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลังกับทุกตัวแปรในสูตร แล้วดำเนินการจัดอันดับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในแต่ละหมวดธุรกิจ ซึ่งองค์กรที่จะได้รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands จะต้องมีมูลค่าแบรนด์องค์กรตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป

CBS

การหามูลค่าแบรนด์องค์กร (Corporate Brand Value) คือนำมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ทั้งหมด (Enterprise Value) หักด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และการลงทุนชั่วคราว ผลลัพธ์ที่ได้ คือมูลค่าแบรนด์องค์กร

งานวิจัยด้วยเครื่องมือวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร CBS Valuation ได้ถูกนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่ Global Business Conference, ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับชาติจาก NIDA ในปี พ.ศ. 2556 และได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาเศรษฐศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติในปี พ.ศ. 2557

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก

Share.