CMMU ชูจุดแข็ง “Modern Business School” ตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่

0

SMmagonline-วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เร่งสร้าง “Modern Business School” โชว์หลักสูตรทันสมัย ชูจุดเด่นเป็นศูนย์รวมความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัยด้านธุรกิจยุคใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) กล่าวว่า เรามุ่งผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อธุรกิจยุคใหม่ ให้สามารถก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือทีมบริหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ และองค์กรชั้นนำทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2564 เราสร้าง Modern Business School หรือวิทยาลัยการจัดการที่ก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงของโลกผ่านการผลักดันหลักสูตรที่ทันสมัย เครือข่ายอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ และงานวิจัยแนวใหม่ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจโลกยุคใหม่ (New Era) อีกทั้งยังพร้อมส่งต่อองค์ความรู้เพื่อพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์

รศ. ดร.วิชิตา รักธรรม

จุดแข็ง “Modern Business School”

ด้านหลักสูตร

มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย ก้าวทันทุกเทรนด์การบริหารอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกครอบคลุมหลักสูตรไทย (Thai Program) และหลักสูตรนานาชาติ (International Program) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และพร้อมตอบสนองความต้องการของตลาดรอบด้าน

โดยปัจจุบัน CMMU มี 4 หลักสูตร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจการบริหารจัดการครบทุกมิติ พร้อมเปิดโลกทัศน์ให้คนธรรมดา กลายเป็นผู้นำองค์กรหรือผู้บริหารที่มีความสามารถที่ แตกต่าง โดดเด่น และ เก่งรอบด้าน

ด้านเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญธุรกิจ

ประกอบด้วย อาจารย์ และศิษย์เก่า ที่ล้วนมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ ด้วยข้อมูลที่ทันสถานการณ์ แม่นยำ พร้อมรวบรวมตัวอย่างงานธุรกิจจากองค์กรชั้นนำทั่วโลกมาแลกเปลี่ยนให้ผู้เรียนเปิดมุมมองกว้างขึ้น เพื่อนำไปพัฒนาองค์ความรู้และปรับใช้กับงานหรือธุรกิจของตนเอง เพราะตระหนักดีว่า ภาคธุรกิจในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ดังนั้นในบทบาทสถาบันการศึกษา จึงต้องเป็นจุดเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังได้ปรับแผนการศึกษา เพิ่มทักษะสำคัญให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ หาโอกาส และปรับเปลี่ยนความคิดไปตามบริบทหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ (Cognitive Flexibility) พร้อมทั้งแนวคิดการจัดการตนเอง (Self-Management) ให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้จริงนอกห้องเรียน นอกเหนือจากทักษะพื้นฐานการรู้คิด (Cognitive Skills) ที่จะพัฒนาไปตามประสบการณ์การใช้ชีวิตของแต่ละบุคคล

ด้านงานวิจัยธุรกิจ

วิทยาลัยมีนโยบายในการผลักดันให้นักศึกษา อาจารย์ สร้างสรรค์งานวิจัยขึ้นใหม่ เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นผู้นำพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลงานวิจัยจากนักศึกษาที่ได้รับความนิยมมีจำนวนมาก เช่น งานวิจัยเรื่อง “Marketing in the Uncertain World การตลาดของคนอยู่เป็นรวบรวมปัจจัยหลายด้านที่ทำให้คนไทยเกิดความกังวลและรับรู้ถึงความไม่แน่นอนทั้ง โควิด-19 ปัญหาฝุ่นควัน เป็นต้น

กลยุทธ์ “Inside Out – Outside In”

ตอบโจทย์ภาคธุรกิจในปัจจุบันและพร้อมรับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต โดย Inside Out มุ่งเน้นสร้างการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ให้ผู้เรียนนำศักยภาพของตนเองมาพัฒนาใช้ในการเรียนรู้ปัจจุบันตลอดจนในอนาคต ท่ามกลางบรรยากาศภายในวิทยาลัยที่มีความหลากหลาย ด้วยอาจารย์และนักศึกษาที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ขณะที่ Outside In เน้นเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน รู้จักระดมความคิดเห็น รับฟังเสียงผู้อื่น และขยายมุมมองต่อสิ่งที่ทำในบทบาทคนภายนอกทุกภาคส่วน เช่น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งเสริมสร้างพันธมิตรจากทั้งในและต่างประเทศ ควบคู่การสอนของอาจารย์แบบพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamic) เพื่อมอบประสบการณ์การเรียนรู้จากเคสจริงแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การเรียนการสอน การทำวิจัยและการบริการวิชาการ

ติดตามข่าวการตลาดและข่าวธุรกิจเพิ่มเติม คลิก
Share.