Browsing: กลยุทธ์ธุรกิจปี 2562

กรุงศรีเผยกลยุทธ์ธุรกิจ JPC/MNC ปี 2562 เน้นย้ำความเป็นผู้นำตลาดลูกค้าธุรกิจญี่ปุ่น

smmagonline  – กลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น กรุงศรี เปิดเผยกลยุทธ์ธุรกิจปี 2562 มุ่งเน้นการขยายธุรกิจและบริการครบวงจรทั้งด้านเงินให้สินเชื่อ ด้านปริวรรตเงินตราและตราสารอนุพันธ์ ด้านเงินรับฝาก ด้านการค้าและธุรกรรมการเงิน และด้านความร่วมมือระหว่างกลุ่มธุรกิจ ด้วยเป้าหมายในการรักษาและตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดลูกค้าบริษัทญี่ปุ่น มุ่งสู่การเป็นธนาคารในใจของกลุ่มลูกค้าบริษัทข้ามชาติ (Japanese Corporate and Multi-National Corporate หรือ JPC/MNC) นอกจากนี้ กรุงศรียังให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ขณะที่มูลค่าการลงทุนโดยตรง…