Browsing: บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

เอบีม คอนซัลติ้ง ชี้ตลาด RPA เพื่อภาคธุรกิจในไทยเติบโตสูง

SMmagonline-จากการสำรวจของ เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) พบว่า ระบบการทำงานซอฟต์แวร์อัตโนมัติ Robotic Process Automation หรือ RPA ในประเทศไทยมีศักยภาพเติบโตสูง ได้แก่ ธุรกิจธนาคารและธุรกิจประกันภัย  อิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การใช้งาน RPA ตามแบบกฎเกณฑ์มาตรฐานอัตโนมัติ หรือ rule-based automation ซึ่งถือว่ายังไม่เป็นแรงงานดิจิทัลเต็มรูปแบบนั้น…