Browsing: ปะการังเทียม

Chevron 02

“เชฟรอนผนึกรัฐ” แปลงขาแท่นเป็นปะการังเทียม อนุรักษ์ทะเล เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน

SMmagonline – พันธกิจของ “เชฟรอน” ไม่เพียงมุ่งมั่นสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับคนไทยทุกคน แต่ยังให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยตลอดจนปกป้องทรัพยากรและระบบนิเวศวิทยาทางทะเล ซึ่งหนึ่งในโครงการที่สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของการทำธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ การสนับสนุน “โครงการนำร่องการใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมจำนวน 7 ขาแท่น ไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการทำปะการังเทียมจากขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม (ขาแท่น) เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลให้อุดมสมบูรณ์ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการประมงของชุมชนในระยะยาวรวมถึงเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ของประเทศในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการนำร่องดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ (คณะกรรมการชาติฯ) ในหลักการให้จัดทำโครงการฯ จึงเกิดเป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงานสำคัญ ระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง…