Browsing: สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง

เชฟรอน พลิกฟื้นผืนป่า ปลูกป่าในใจคน ตามรอยคำสอนพ่อ

smmagonline – พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน”เป็นหนึ่งในโครงการที่เกิดจากการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสืบสานศาสตร์พระราชาทั้งเรื่องทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เพื่อพลิกฟื้นธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวไทยให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน