Browsing: อบรมอาชีวอนามัย

สภานายจ้างฯ ดึง IOM อบรมอาชีวอนามัยลูกจ้าง 2,000 คน

SMmagonline-สภานายจ้างฯ ร่วมกับ IOM ฝึกอบรมระหว่างการทำงานให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ เพื่อส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และการจ้างงานในประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา สภานายจ้างฯ ยกระดับอบรมอาชีวอนามัยลูกจ้าง อนันตชัย คุณานันทกุล ประธานกิตติมศักดิ์ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันนี้ เพื่อจัดฝึกอบรมให้แรงงานข้ามชาติกว่า 2,000 ราย อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนการว่าจ้าง และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานข้ามชาติภาคเอกชน ให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน…